رزرو آنلاین

تور آذربایجان

Azerbaijan Airlines
تاریخ اعتبار :
تا پایان تابستان
مدت اقامت :
تور آذربایجان (تور باکو 4 روزه)
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
CONSUL درجه هتل B.B

1890000 تومان

139 یورو

1890000 تومان

179 یورو

1890000 تومان

139 یورو

1690000 تومان

119 یورو

1690000 تومان

69 یورو

AZCOT درجه هتل B.B

1890000 تومان

169 یورو

1890000 تومان

239 یورو

1890000 تومان

169 یورو

1690000 تومان

149 یورو

1690000 تومان

69 یورو

GANJALI PLAZA درجه هتل B.B

1890000 تومان

179 یورو

1890000 تومان

259 یورو

1890000 تومان

179 یورو

1690000 تومان

159 یورو

1690000 تومان

69 یورو

ANATOLIA درجه هتل B.B

1890000 تومان

129 یورو

1890000 تومان

179 یورو

1890000 تومان

129 یورو

1690000 تومان

105 یورو

1690000 تومان

69 یورو

PREMIER درجه هتل B.B

1890000 تومان

145 یورو

1890000 تومان

189 یورو

1890000 تومان

145 یورو

1690000 تومان

125 یورو

1690000 تومان

69 یورو

EMERALD درجه هتل B.B

1890000 تومان

139 یورو

1890000 تومان

179 یورو

1890000 تومان

139 یورو

1690000 تومان

129 یورو

1690000 تومان

69 یورو

ASTORIA درجه هتل B.B

1890000 تومان

155 یورو

1890000 تومان

200 یورو

1890000 تومان

155 یورو

1690000 تومان

135 یورو

1690000 تومان

69 یورو

AUSTIN درجه هتل B.B

1890000 تومان

165 یورو

1890000 تومان

245 یورو

1890000 تومان

165 یورو

1690000 تومان

145 یورو

1690000 تومان

69 یورو

GANJALI PALACE درجه هتل B.B

1890000 تومان

170 یورو

1890000 تومان

255 یورو

1890000 تومان

170 یورو

1690000 تومان

150 یورو

1690000 تومان

69 یورو

RENAISSANCE PALACE درجه هتل B.B

1890000 تومان

175 یورو

1890000 تومان

270 یورو

1890000 تومان

175 یورو

1690000 تومان

155 یورو

1690000 تومان

69 یورو

CROWN HOTEL درجه هتل B.B

1890000 تومان

170 یورو

1890000 تومان

255 یورو

1890000 تومان

170 یورو

1690000 تومان

150 یورو

1690000 تومان

69 یورو

SOPPHIRE CITY درجه هتل B.B

1890000 تومان

185 یورو

1890000 تومان

290 یورو

1890000 تومان

185 یورو

1690000 تومان

165 یورو

1690000 تومان

69 یورو

QAFQAZ HOTEL درجه هتل B.B

1890000 تومان

190 یورو

1890000 تومان

305 یورو

1890000 تومان

190 یورو

1690000 تومان

170 یورو

1690000 تومان

69 یورو

EXCELSIOR درجه هتل B.B

1890000 تومان

195 یورو

1890000 تومان

315 یورو

1890000 تومان

195 یورو

1690000 تومان

175 یورو

1690000 تومان

69 یورو

PULLMAN درجه هتل B.B

1890000 تومان

225 یورو

1890000 تومان

360 یورو

1890000 تومان

225 یورو

1690000 تومان

195 یورو

1690000 تومان

69 یورو

HYATT REGENCY درجه هتل B.B

1890000 تومان

255 یورو

1890000 تومان

395 یورو

1890000 تومان

255 یورو

1690000 تومان

230 یورو

1690000 تومان

69 یورو

FAIRMONT درجه هتل B.B

1890000 تومان

710 یورو

1890000 تومان

1320 یورو

1890000 تومان

710 یورو

1690000 تومان

650 یورو

1690000 تومان

69 یورو

CONSUL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

139 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

179 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1890000 تومان

139 یورو

کودک با تخت

1690000 تومان

119 یورو

کودک بدون تخت

1690000 تومان

69 یورو

موقعیت
توضیحات
AZCOT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

169 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

239 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1890000 تومان

169 یورو

کودک با تخت

1690000 تومان

149 یورو

کودک بدون تخت

1690000 تومان

69 یورو

موقعیت
توضیحات
GANJALI PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

179 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

259 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1890000 تومان

179 یورو

کودک با تخت

1690000 تومان

159 یورو

کودک بدون تخت

1690000 تومان

69 یورو

موقعیت
توضیحات
ANATOLIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

129 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

179 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1890000 تومان

129 یورو

کودک با تخت

1690000 تومان

105 یورو

کودک بدون تخت

1690000 تومان

69 یورو

موقعیت
توضیحات
PREMIER
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

145 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

189 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1890000 تومان

145 یورو

کودک با تخت

1690000 تومان

125 یورو

کودک بدون تخت

1690000 تومان

69 یورو

موقعیت
توضیحات
EMERALD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

139 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

179 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1890000 تومان

139 یورو

کودک با تخت

1690000 تومان

129 یورو

کودک بدون تخت

1690000 تومان

69 یورو

موقعیت
توضیحات
ASTORIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

155 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

200 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1890000 تومان

155 یورو

کودک با تخت

1690000 تومان

135 یورو

کودک بدون تخت

1690000 تومان

69 یورو

موقعیت
توضیحات
AUSTIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

165 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

245 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1890000 تومان

165 یورو

کودک با تخت

1690000 تومان

145 یورو

کودک بدون تخت

1690000 تومان

69 یورو

موقعیت
توضیحات
GANJALI PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

170 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

255 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1890000 تومان

170 یورو

کودک با تخت

1690000 تومان

150 یورو

کودک بدون تخت

1690000 تومان

69 یورو

موقعیت
توضیحات
RENAISSANCE PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

175 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

270 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1890000 تومان

175 یورو

کودک با تخت

1690000 تومان

155 یورو

کودک بدون تخت

1690000 تومان

69 یورو

موقعیت
توضیحات
CROWN HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

170 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

255 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1890000 تومان

170 یورو

کودک با تخت

1690000 تومان

150 یورو

کودک بدون تخت

1690000 تومان

69 یورو

موقعیت
توضیحات
SOPPHIRE CITY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

185 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

290 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1890000 تومان

185 یورو

کودک با تخت

1690000 تومان

165 یورو

کودک بدون تخت

1690000 تومان

69 یورو

موقعیت
توضیحات
QAFQAZ HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

190 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

305 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1890000 تومان

190 یورو

کودک با تخت

1690000 تومان

170 یورو

کودک بدون تخت

1690000 تومان

69 یورو

موقعیت
توضیحات
EXCELSIOR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

195 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

315 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1890000 تومان

195 یورو

کودک با تخت

1690000 تومان

175 یورو

کودک بدون تخت

1690000 تومان

69 یورو

موقعیت
توضیحات
PULLMAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

225 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

360 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1890000 تومان

225 یورو

کودک با تخت

1690000 تومان

195 یورو

کودک بدون تخت

1690000 تومان

69 یورو

موقعیت
توضیحات
HYATT REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

255 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

395 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1890000 تومان

255 یورو

کودک با تخت

1690000 تومان

230 یورو

کودک بدون تخت

1690000 تومان

69 یورو

موقعیت
توضیحات
FAIRMONT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

710 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

1320 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1890000 تومان

710 یورو

کودک با تخت

1690000 تومان

650 یورو

کودک بدون تخت

1690000 تومان

69 یورو

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور هنر و فرهنگ, شهر و خرید, ساحل,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور آذربایجان (تور باکو 4 روزه),
تاریخ اعتبار تا پایان تابستان,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه اقتصادی,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, گرفتن ویزا, راهنمای محلی,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 139 یورو,
کشور مقصد آذربایجان,
شهر مقصد باکو,
خط هوایی Azerbaijan Airlines,
گالری تصاویر
  • موارد جالبی که درباره آذربایجان نمیدانید

    موارد جالبی که درباره آذربایجان نمیدانید

    کشور آذربایجان امسال 25 سالگرد استقلال خود از اتحاد جماهیر شوروی را جشن میگیرد. به همین منظوردر این مقاله برای آشنایی هرچه بیشتر شما عزیزان به تفسیرو معرفی این کشور میپردازیم. آنها پنکیک دوست دارند پنکیک عملا غذای ملی جمهوری آذربایجان میباشد، مواد اولیه این غذا کدو تنبل، سبزیجات، گوشت و یا فقط تلفیقی از سبزیجات مختلف میباشد، که طی یک روش ماهرانه با مواد فوق العاده پر شده و بعد در ماهی تابه گریل میشود. این غذای آذربایجانی بسیا محبوب میباشد و یکی از اتفاقاتیست که هرکس باید حداقل یکبار در زندگی تجربه کند. لطفا قبل از سفر به آذربایجان نوتلای خود را در منزل جا بگذارید چرا که در این سفر هیجان انگیز جایی برای خوردن آن وجود ندارد. آذربایجان زادگاه مردان تاریخی بزرگ است در قسمت پایینی غار آذوخ در غرب جمهوری آذربایجان، باستانشناسان بقایایی باستانی از وجود و زندگی بشر پیدا کردند که دست کم به 1.5 میلیون سال پیش برمیگردد. در شش قسمت این غار بقایایی از زندگی بشر یافت میشود، از همین رو تخمین زده میشود که این قدمت این غار دست کم به 2 میلیون سال پیش برمیگردد. یکی از مکان های جذاب و به یاد ماندنی در تور آذربایجان که نباید از دیدنش غافل شد. کشور آذربایجان دارای پیچیده ترین مرزها میباشد در غرب جمهوری آذربایجان، شما می توانید از مرز به سمت قره باغ کوهستانی، یک منطقه خودمختار عبور کنید. با این حال، قره باغ کوهستانی بخشی از جمهوری آذربایجان بین المللی شناخته شده است. این منطقه که اعلام استقلال کرده است بیشتر به علت دارا بودن رشته کوههای افسانه ای و اسطوره ای و باغ های توت و انگور شگفت انگیزی که در دره های این رشته کوهها قرار دارند مشهور است. آذربایجانی ها چای را با مربا سرو میکنند هیچ موقعیت و میهمانی بدون صرف چای در آذربایجان برگزار نمیشود، مردم آذربایجان چای سنتی خود را با آویشن و دارچین و زعفران ، گللاب طعم دار کرده که عطر و طعم فوق العاده ای به این چای میبخشد و اصولا به همراه مربا و یا شیرین کننده های سنتی سرو میشود هیچ مهمانی یا جشنی بدون صرف این چای خاص در کشور آذربایجان برگزار نمیشود. پس حتما در سفر شگفت انگیزتان به آذربایجان ای چای را نوش جان کنید. اسب های آذربایجانی قهرمان هستند اسب های قره باغ آذربایجانی برای هوش و استقامت و همینطور سرعت بالایی که دارند بسیار مشهور میباشند. این اسبها بومیان این کشور و از قدیمی ترین نژاد ها میباشند متاسفانه در گذشته گوشت این موجودات دوست داشتنی در آذربایجان طرفداران بسیار داشت اما مدتیست که دیگر گوشت اسب در آذربایجان سرو نمیشود و جای آن در منوی غذا خالیست. و در عوض برروی قابلیت های این حیوان تمرکز شده و به بهترین شکل ممکن استعداد این حیوانات به کار گرفته شده است. اگر از طرفداران اسب سواری هستید در سفر به آذربایجان این موقعیت را از دست ندهید چرا که یکی از بهترین سواری های عمرتان را تجربه خواهید کرد. ارز رایج کشور اذربایجان در واقع یورو است ارز رایج کشور اذربایجان که با نام مانات شناخته میشود بسیار شبیه اسکناس یورو میباشد با سایز و رنگ و فونت مشابه. اما این مشابهت با حفظ هویت ملی صورت گرفته است. بر روی اسکناس 5 ماناتی شما میتوانید سرود ملی کشور آذربایجان را پیدا کنید این در حالیست که بر روی اسکناس 20 ماناتی تصویری از تجهیزات جنگی میبینید که نشانگر قدرت این کشور میباشند. کشور آذربایجان قدرت شمارا به چالش میکشد در سفر به کشور آذربایجان و خصوصا شهر باکو که یکی از مقرهای اصلی ورزش کشتیست شما ممکن است بخواهید زور ازمایی کنید چرا که باکو یکی از اعضای فدراسیون کشتیست که و این ورزش به یکی از مهمترین بیزینس های باشگاههای کشور آذربایجان تبدیل شده است. بوی تخم مرغ احساس میکنید؟ آتشفشان ها را سرزنش کنید کشور آذربایجان بیشترین تعداد آتشفشان گل را در جهان دارا میباشد، با تعداد بیش از 400 آتشفشان گل در سرتاسر جهان رکورد دار میباشد. هنگامی این اتشفشان ها فوران میکنند تا ارتفاع 1 کیلومتری به حوا میروند. و کلی حباب بر جای میگذارند. آذربایجانی ها بسیار به فرش علاقه مند هستند موزه فرش آذربایجان در سال 2014 افتتاح شد، در ساحل باکو، در ساختمانی که درست مانند یک فرش غول آسا ساخته شده است. در داخل این موزه ی شگفت انگیز شما میتوانید فرش هایی با ریشه ی آذربایجانی با قدمت هایی متفاوت را مشاهده کنید و از زیبایی بینظیرشان لذت ببرید. همه ی بچه ها قلاب دوزی را یاد میگیرند همه ی بچه ها خصوصا دختر بچه ها از سنین خیلی پایین به خصوص زیر هفت سال یاد میگیرند که چطور قلاب دوزی کنند، بعد از اینکه در این کار خبره شدند باید بتوانند بر خلاف جهت عقربه های ساعت قلاب دوزی کنند چیزهای زیبا ببافند در مسابقات سنتی کشور آذربایجان شرکتت کنند و جایزه ببرند. باکو بسیار زیباست شهر باکو کشور آذربایجان اصولا به دلیل دارا بودن مولفه های مشابه از جمله معماریهای عجیب و غریب و علاقه زیاد به رنگ طلایی با دبی مقایسه میشود، یکی از خاصترین معماری های باکو سازه ی حیدر علی اف میباشد که برج های دولتی شرکت نفت آبادان میباشد و همینطور آسمان خراش برج شعله و دیگر معماری های جدید و حیرت آور این شهر که در سفر به آذربایجان و تور باکو میتواند بسیار برایتان هیجان انگیز باشد. میتوان در پایتخت کشور آذربایجان ، شهر باکو غرق شد و برای مدتی از استرس جدا شد نام دیگر باکو، ونیز کوچک است، یک آبراه انسانی ساخته شده که در بین مغازه ها جریان دارد، رستوران ها و مکان های تفریحی نیز در حوزه ی عبور این آبراه میباشند آن است که تعدادی از جزایر، متصل شده توسط پل ها و گردشگاهها در این منطقه است اما بهترین راه برای دور است گوندولا. زبان دوم مردم کشور آذربایجان روسیه ای میباشد مردم کشور آذربایجان به زبان آذری صحبت میکنند اما زبان روسی به عنوان زبان دوم مردم این ناحیه استفاده میشود همانطور که زبان انگلیسی در این منطقه خیلی فراگیر نیست روسی بسیار محبوب است. در کشور آذربایجان ، نان مقدس است نان و گندم در کشور آذربایجان بسیار جایگاه ویژه ای دارند و مقدس شمرده میشوند. به طوری که اگر نان بیات و غیر قابل خوردن باشد آن را در کیسه ای جداگانه قرار میدهند تا حرمت و تقدس آن حفظ شود و اگر نانی روی زمین بیفتد آن را برداشته و برای عذرخواهی میبوسند. همه ی مردم آذربایجان دارای حداقل یک دندان طلا میباشند دیدن درخشش دندان طلا در لبخند اکثر مردم آذربایجان امری طبیعی میباشد. مردم آذربایجان دندان طلا را جایگزین دندان خراب شده واز بین رفته میکنند مشاهده ی این امر در بین نسل های قدیمی تر آذربایجان طبیعی تر است، علاوه بر جایگزینی دندان فاسد برای برخی از مردم کشور آذربایجان راحی برای پس انداز کردن میباشد.