رزرو آنلاین

تور اسپانیا

Mahan Air
تاریخ اعتبار :
تا پایان پاییز
مدت اقامت :
تور اسپانیا 3 شب بارسلونا
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
4* درجه هتل B.B

5990000 تومان

370 یورو

5990000 تومان

590 یورو

5990000 تومان

370 یورو

5000000 تومان

340 یورو

5000000 تومان

290 یورو

ABBOT/DERBY درجه هتل B.B

5990000 تومان

440 یورو

5990000 تومان

690 یورو

5990000 تومان

440 یورو

5000000 تومان

390 یورو

5000000 تومان

340 یورو

GARBI-MILLENI درجه هتل B.B

5990000 تومان

450 یورو

5990000 تومان

720 یورو

5990000 تومان

450 یورو

5000000 تومان

400 یورو

5000000 تومان

350 یورو

SANSI DIPUTACIO درجه هتل B.B

5990000 تومان

480 یورو

5990000 تومان

780 یورو

5990000 تومان

480 یورو

5000000 تومان

430 یورو

5000000 تومان

380 یورو

MARIANO CUBI درجه هتل B.B

5990000 تومان

480 یورو

5990000 تومان

780 یورو

5990000 تومان

480 یورو

5000000 تومان

430 یورو

5000000 تومان

380 یورو

GRAN TORRE CATALUNYA درجه هتل B.B

5990000 تومان

490 یورو

5990000 تومان

800 یورو

5990000 تومان

490 یورو

5000000 تومان

440 یورو

5000000 تومان

390 یورو

TRYP BARCELONA APOLO درجه هتل B.B

5990000 تومان

500 یورو

5990000 تومان

820 یورو

5990000 تومان

500 یورو

5000000 تومان

450 یورو

5000000 تومان

400 یورو

MEDINACELI درجه هتل B.B

5990000 تومان

520 یورو

5990000 تومان

840 یورو

5990000 تومان

520 یورو

5000000 تومان

470 یورو

5000000 تومان

420 یورو

GOTICO درجه هتل B.B

5990000 تومان

530 یورو

5990000 تومان

860 یورو

5990000 تومان

530 یورو

5000000 تومان

480 یورو

5000000 تومان

430 یورو

ONIX LICEO درجه هتل B.B

5990000 تومان

540 یورو

5990000 تومان

880 یورو

5990000 تومان

540 یورو

5000000 تومان

490 یورو

5000000 تومان

440 یورو

RENAISSANCE BARCELONA درجه هتل B.B

5990000 تومان

590 یورو

5990000 تومان

970 یورو

5990000 تومان

590 یورو

5000000 تومان

540 یورو

5000000 تومان

490 یورو

EUROSTARS BCN DESIGN درجه هتل B.B

5990000 تومان

620 یورو

5990000 تومان

1120 یورو

5990000 تومان

620 یورو

5000000 تومان

570 یورو

5000000 تومان

520 یورو

NH COLLECTION CALDERON درجه هتل B.B

5990000 تومان

650 یورو

5990000 تومان

1150 یورو

5990000 تومان

650 یورو

5000000 تومان

600 یورو

5000000 تومان

550 یورو

EUROSTARS GRAND MARINA درجه هتل B.B

5990000 تومان

660 یورو

5990000 تومان

1170 یورو

5990000 تومان

660 یورو

5000000 تومان

610 یورو

5000000 تومان

560 یورو

CLARIS درجه هتل B.B

5990000 تومان

680 یورو

5990000 تومان

1210 یورو

5990000 تومان

680 یورو

5000000 تومان

630 یورو

5000000 تومان

580 یورو

MIRAMAR درجه هتل B.B

5990000 تومان

700 یورو

5990000 تومان

1220 یورو

5990000 تومان

700 یورو

5000000 تومان

650 یورو

5000000 تومان

600 یورو

W BARCELONA درجه هتل B.B

5990000 تومان

860 یورو

5990000 تومان

1550 یورو

5990000 تومان

860 یورو

5000000 تومان

810 یورو

5000000 تومان

760 یورو

4*
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

370 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

590 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

370 یورو

کودک با تخت

5000000 تومان

340 یورو

کودک بدون تخت

5000000 تومان

290 یورو

موقعیت
توضیحات
ABBOT/DERBY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

440 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

690 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

440 یورو

کودک با تخت

5000000 تومان

390 یورو

کودک بدون تخت

5000000 تومان

340 یورو

موقعیت
توضیحات
GARBI-MILLENI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

450 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

720 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

450 یورو

کودک با تخت

5000000 تومان

400 یورو

کودک بدون تخت

5000000 تومان

350 یورو

موقعیت
توضیحات
SANSI DIPUTACIO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

480 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

780 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

480 یورو

کودک با تخت

5000000 تومان

430 یورو

کودک بدون تخت

5000000 تومان

380 یورو

موقعیت
توضیحات
MARIANO CUBI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

480 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

780 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

480 یورو

کودک با تخت

5000000 تومان

430 یورو

کودک بدون تخت

5000000 تومان

380 یورو

موقعیت
توضیحات
GRAN TORRE CATALUNYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

490 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

800 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

490 یورو

کودک با تخت

5000000 تومان

440 یورو

کودک بدون تخت

5000000 تومان

390 یورو

موقعیت
توضیحات
TRYP BARCELONA APOLO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

500 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

820 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

500 یورو

کودک با تخت

5000000 تومان

450 یورو

کودک بدون تخت

5000000 تومان

400 یورو

موقعیت
توضیحات
MEDINACELI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

520 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

840 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

520 یورو

کودک با تخت

5000000 تومان

470 یورو

کودک بدون تخت

5000000 تومان

420 یورو

موقعیت
توضیحات
GOTICO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

530 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

860 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

530 یورو

کودک با تخت

5000000 تومان

480 یورو

کودک بدون تخت

5000000 تومان

430 یورو

موقعیت
توضیحات
ONIX LICEO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

540 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

880 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

540 یورو

کودک با تخت

5000000 تومان

490 یورو

کودک بدون تخت

5000000 تومان

440 یورو

موقعیت
توضیحات
RENAISSANCE BARCELONA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

590 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

970 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

590 یورو

کودک با تخت

5000000 تومان

540 یورو

کودک بدون تخت

5000000 تومان

490 یورو

موقعیت
توضیحات
EUROSTARS BCN DESIGN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

620 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

1120 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

620 یورو

کودک با تخت

5000000 تومان

570 یورو

کودک بدون تخت

5000000 تومان

520 یورو

موقعیت
توضیحات
NH COLLECTION CALDERON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

650 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

1150 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

650 یورو

کودک با تخت

5000000 تومان

600 یورو

کودک بدون تخت

5000000 تومان

550 یورو

موقعیت
توضیحات
EUROSTARS GRAND MARINA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

660 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

1170 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

660 یورو

کودک با تخت

5000000 تومان

610 یورو

کودک بدون تخت

5000000 تومان

560 یورو

موقعیت
توضیحات
CLARIS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

680 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

1210 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

680 یورو

کودک با تخت

5000000 تومان

630 یورو

کودک بدون تخت

5000000 تومان

580 یورو

موقعیت
توضیحات
MIRAMAR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

700 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

1220 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

700 یورو

کودک با تخت

5000000 تومان

650 یورو

کودک بدون تخت

5000000 تومان

600 یورو

موقعیت
توضیحات
W BARCELONA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

860 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

1550 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

860 یورو

کودک با تخت

5000000 تومان

810 یورو

کودک بدون تخت

5000000 تومان

760 یورو

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ورزش های آبی, ماجراجویی, نقاط ناشناخته, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور اسپانیا 3 شب بارسلونا,
تاریخ اعتبار تا پایان پاییز,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, ترانسفر فرودگاهی, پرواز/بلیط داخلی, راهنمای تور,
سطح سختی متوسط,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
برنامه سفر اسپانیا (3 شب و 4 روز بارسلونا) : سه ساعت قبل از ساعت پرواز در فرودگاه حضور داشته باشید. پس از بازرسی های مرسوم به گیت مربوط به هواپیمایی ماهان می روید و سپس چمدان ها را تحویل می دهید و کارت پرواز تهران-بارسلونا را دریافت میکنید و بعد از آن به صف کنترل پاسپورت می روید.

روز اول تور اسپانیا:

رسیدن به بارسلونا ترانسفر تا هتل

پس از رسیدن به فرودگاه بارسلونا توسط راهنمای ما که با تابلوی اسم شما به استقبال شما می آید و به سمت هتل ترانسفر میشوید و پس از انجام مقدمات کلید اتاق ها به شما تحویل داده میشود.

از امکانات تفریحی بارسلونا از جمله سواحل دیدنی، پارک های آبی، ورزش های آبی، استخر، غواصی، ماهیگیری و ... میتوانید استفاده کنید.

@val3

تور اسپانیا،تور ارزان اسپانیا،قیمت تور اسپانیا،مجری مستقیم تور اسپانیا،تور بارسلونا،تور مادرید،تور بارسلونا مادرید،سواحل بارسلونا،ویزای اسپانیا،هتلهای بارسلونا،مراکز خرید بارسلونا،جاهای دیدنی بارسلونا

روز دوم تور اسپانیا:

صرف صبحانه در هتل

با گشت شهری بارسلونا به بازدید از قسمت های قدیمی شهر بارسلونا می روید و از جاذبه های گردشگری پایتخت اسپانیا، از جمله کلیسای ساگردا فامیلیا همراه با توضیحات تور لیدر درباره این مکان حیرت انگیز بازدید خواهید کرد. (پرداخت ورودیه های اماکن دیدنی بر عهده مسافر می باشد.)

روز سوم تور اسپانیا:

صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد می باشد.

روزهایی که وقت آزاد دارید میتوانید با هماهنگی با آژانس آیشم و مشاوره با کارشناسان فروش ما یه تور مناسب رو انتخاب کنید از جمله چیزهایی که در طول تور اسپانیا میتوانید تجربه کنید میتواند شامل تورهای بازدید از شاهکارهای آنتونی گودی و بازدید از خیابان معروف لارامبلا یا میدان کاتالونیا و همچنین مراکز خرید متنوع باشد! اگر به کاوش تاریخی علاقه دارید، سری هم به موزه های جالب بارسلونا مانند موزه پیکاسو یا خوان میرو بزنید.

یا در مرکز شهر بارسلونا از پارک گوئل سرسبز و خیره کننده برای یک پیاده روی دلنشین بازدید کنید، در میان گلهای زیبا و چشم انداز فوق العاده از شهر بارسلونا مخصوصا در هنگام غروب آفتاب...

@val3

تور اسپانیا،تور ارزان اسپانیا،قیمت تور اسپانیا،مجری مستقیم تور اسپانیا،تور بارسلونا،تور مادرید،تور بارسلونا مادرید،سواحل بارسلونا،ویزای اسپانیا،هتلهای بارسلونا،مراکز خرید بارسلونا،جاهای دیدنی بارسلونا

روز چهارم تور اسپانیا:

صرف صبحانه در هتل

تحویل اتاق

ترانسفر ما شما را تا فرودگاه بارسلونا همراهی میکند و به سمت تهران راهی میشوید.

نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور مدارک لازم برای اخذ ویزای اسپانیا 1-اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه حتی صفحات سفید. الف-مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود. ب.ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است. -6 دو قطعـه عکـس 4*3 رنگـی، تمـام رخ بـا زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو، بـدون لبخنـد، بـدون عینـک ، گـردی صورت کاملا مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای 6 مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت و ویزاهـای قبلی یکی نباشـد. 3-اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات آن 4-اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی و ارائه گـردش حسـاب و گواهـی تمکن به یورو الزامیسـت و زمـان صـدور گواهـی حسـاب بانکـی حداکثـر 10 روز قبـل از تاریـخ تحویـل مـدارک به سـفارت باشـد. پرینت حساب بانکی و گواهی تمکن باید در یک روز و از یک حساب گرفته شده باشد. الف-حساب های جاری: کارکرد شش ماه اخیر به زبان انگلیسی ب-سپرده های بانکی به همراه گردش شش ماهه سود *ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک *باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر500/000/000 ریال باشد. 5-اصل و ترجمه سند مالکیت 6-اصل و ترجمه مدارک شغلی، (گواهی اشتغال به کار و حکم کارگزینی و سه فیش آخر حقوقی) الف-پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی ب-وکال: پروانه وکالت ج-مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، آخریـن فیـش حقوقـی و یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال، سـمت و میـزان حقـوق دریافتـی و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهـر سـازمان د-بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی ه-مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و-در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات ی-معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهر سـازمان ز-(دانش آموزان، دانشجویان ) اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل *جهــت دانــش آموزانــی کــه در ســال تحصیلــی قصــد ســفر دارنــد، عــلاوه بــر نامــه اشــتغال بــه تحصیــل، ارائــه اصــل و ترجمــه رضایت نامــه کتبــی از مدیریــت مدرســه بــا ذکــر تاریــخ ســفر الزامــی میباشــد. 7-بـرای فرزنـدان زیـر 18 سـال کـه بـدون همراهـی یکـی از والدیـن سـفر مـی کننـد رضایتنامـه محضـری الزامـی اسـت و نیـاز بـه ترجمـه بـه زبـان اسـپانیایی دارد. 8-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار. *حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد. *مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند. چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ 500/000/000 ریال در وجــه آژانــس محــل ثبــت نــام جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد. دارند.A4 کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه لازم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر در خواسـت گـردد کـه تهیـه و ارائـه آنهـا جهـت اخـذ ویـزا الزامـی مـی باشـد. *کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی دارند بدون نیاز به تائید دادگستری و امور خارجه
شروع قیمت ها از 370 یورو,
کشور مقصد اسپانیا,
خط هوایی Mahan Air,
گالری تصاویر