تور بالی

Mahan Air
تاریخ اعتبار :
تا 15 اسفند
مدت اقامت :
تور بالی 7 شب
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
NEO HOTEL درجه هتل B.B

2990000 تومان

3490000 تومان

2990000 تومان

2780000 تومان

VASANTI درجه هتل B.B

3300000 تومان

4050000 تومان

3300000 تومان

3320000 تومان

2960000 تومان

WHITE ROSE درجه هتل B.B

3360000 تومان

4090000 تومان

3360000 تومان

3440000 تومان

2920000 تومان

BALI RANI درجه هتل B.B

3460000 تومان

4300000 تومان

3460000 تومان

3340000 تومان

2880000 تومان

ASTON KUTA درجه هتل B.B

3610000 تومان

4600000 تومان

3610000 تومان

3490000 تومان

2920000 تومان

SUN ISLAND درجه هتل B.B

3650000 تومان

4680000 تومان

3650000 تومان

3460000 تومان

2960000 تومان

KUTA PARADISO درجه هتل B.B

3670000 تومان

4720000 تومان

3670000 تومان

3670000 تومان

2960000 تومان

GRAND BALI درجه هتل B.B

3780000 تومان

4930000 تومان

3780000 تومان

37600000 تومان

3000000 تومان

AYODYA درجه هتل B.B

3970000 تومان

5350000 تومان

3970000 تومان

3550000 تومان

3040000 تومان

RAMADA درجه هتل B.B

4010000 تومان

5400000 تومان

4010000 تومان

3840000 تومان

3000000 تومان

THE ANVAYA درجه هتل B.B

4030000 تومان

5440000 تومان

4030000 تومان

3930000 تومان

3000000 تومان

NUSA DUA BEACH درجه هتل B.B

4280000 تومان

5940000 تومان

4280000 تومان

3720000 تومان

3040000 تومان

DISCOVERY K.P درجه هتل B.B

4330000 تومان

6030000 تومان

4330000 تومان

3840000 تومان

3040000 تومان

CONRAD درجه هتل B.B

4680000 تومان

6760000 تومان

4680000 تومان

3820000 تومان

3140000 تومان

SHERATON درجه هتل B.B

4720000 تومان

7090000 تومان

4720000 تومان

3980000 تومان

3310000 تومان

WESTIN درجه هتل B.B

4800000 تومان

6880000 تومان

4800000 تومان

4870000 تومان

3140000 تومان

SOFITEL درجه هتل B.B

4970000 تومان

7220000 تومان

4970000 تومان

3690000 تومان

3190000 تومان

THE LAGUNA درجه هتل B.B

5100000 تومان

7470000 تومان

5100000 تومان

4760000 تومان

3140000 تومان

MULIA BALI درجه هتل B.B

6110000 تومان

9490000 تومان

6110000 تومان

NEO HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2990000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2780000 تومان

موقعیت
توضیحات
VASANTI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3300000 تومان

کودک با تخت

3320000 تومان

کودک بدون تخت

2960000 تومان

موقعیت
توضیحات
WHITE ROSE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3360000 تومان

کودک با تخت

3440000 تومان

کودک بدون تخت

2920000 تومان

موقعیت
توضیحات
BALI RANI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4300000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3460000 تومان

کودک با تخت

3340000 تومان

کودک بدون تخت

2880000 تومان

موقعیت
توضیحات
ASTON KUTA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4600000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3610000 تومان

کودک با تخت

3490000 تومان

کودک بدون تخت

2920000 تومان

موقعیت
توضیحات
SUN ISLAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4680000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3650000 تومان

کودک با تخت

3460000 تومان

کودک بدون تخت

2960000 تومان

موقعیت
توضیحات
KUTA PARADISO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4720000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3670000 تومان

کودک با تخت

3670000 تومان

کودک بدون تخت

2960000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND BALI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4930000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3780000 تومان

کودک با تخت

37600000 تومان

کودک بدون تخت

3000000 تومان

موقعیت
توضیحات
AYODYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5350000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3970000 تومان

کودک با تخت

3550000 تومان

کودک بدون تخت

3040000 تومان

موقعیت
توضیحات
RAMADA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5400000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4010000 تومان

کودک با تخت

3840000 تومان

کودک بدون تخت

3000000 تومان

موقعیت
توضیحات
THE ANVAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5440000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4030000 تومان

کودک با تخت

3930000 تومان

کودک بدون تخت

3000000 تومان

موقعیت
توضیحات
NUSA DUA BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5940000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4280000 تومان

کودک با تخت

3720000 تومان

کودک بدون تخت

3040000 تومان

موقعیت
توضیحات
DISCOVERY K.P
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6030000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4330000 تومان

کودک با تخت

3840000 تومان

کودک بدون تخت

3040000 تومان

موقعیت
توضیحات
CONRAD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6760000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4680000 تومان

کودک با تخت

3820000 تومان

کودک بدون تخت

3140000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4720000 تومان

کودک با تخت

3980000 تومان

کودک بدون تخت

3310000 تومان

موقعیت
توضیحات
WESTIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6880000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4800000 تومان

کودک با تخت

4870000 تومان

کودک بدون تخت

3140000 تومان

موقعیت
توضیحات
SOFITEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7220000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4970000 تومان

کودک با تخت

3690000 تومان

کودک بدون تخت

3190000 تومان

موقعیت
توضیحات
THE LAGUNA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7470000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5100000 تومان

کودک با تخت

4760000 تومان

کودک بدون تخت

3140000 تومان

موقعیت
توضیحات
MULIA BALI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

6110000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ورزش های آبی, تور سافاری و حیات وحش, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید, طبیعت گردی,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور بالی 7 شب ,
تاریخ اعتبار تا 15 اسفند,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, راهنمای محلی, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, صبحانه بوفه, اخذ ویزای توریستی,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
روز اول تور بالی : پس از ورود به فرودگاه بالی،نماینده ما در فرودگاه به دنبال شما می آید و ترانسفر شما تا هتل را انجام میدهد، پس از ورود به هتل باقی روز به صورت وقت آزاد در اختیار مسافرین محترم میباشد.
روز دوم تور بالی : نماینده ما صبح روز دوم در هتل، پس از صرف صبحانه شما را به گشت یک روزه بالی می برد تا از مناظر زیبای این جزیره لذت برده و پس از صرف ناهار به سمت هتل برمیگردید.
روز سوم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز چهارم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز پنجم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز ششم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز هفتم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز هشتم تور بالی : در روز آخر پس از تحویل اتاق، نماینده ما در جلوی هتل منتظر شماست تا شما را تا فرودگاه همراهی کند
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور بالی
شروع قیمت ها از 2,990,000تومان,
کشور مقصد اندونزی,
شهر مقصد بالی,
خط هوایی Mahan Air,
گالری تصاویر
andonezy_bali_aysham.jpg