تور آذربایجان

Azerbaijan Airlines
تاریخ اعتبار :
تا 15 اسفند
مدت اقامت :
تور باکو 5 شب
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
CONSUL درجه هتل B.B
1850000 1850000 2190000 1710000 1550000 4 شب
CONSUL درجه هتل B.B
1940000 1940000 2350000 1750000 1550000 5 شب
DIPLOMAT درجه هتل B.B
1930000 1930000 2270000 1790000 1550000 4 شب
DIPLOMAT درجه هتل B.B
2040000 2040000 2450000 1850000 1550000 5 شب
CENTRAL PARK درجه هتل B.B
2050000 2050000 2510000 1870000 1550000 4 شب
CENTRAL PARK درجه هتل B.B
2190000 2190000 2750000 1950000 1550000 5 شب
GANJALI PALACE درجه هتل B.B
2050000 2050000 2510000 1790000 1550000 4 شب
GANJALI PALACE درجه هتل B.B
2190000 2190000 2750000 1850000 1550000 5 شب
QAFQAZ BAKU CITY درجه هتل B.B
2210000 2210000 2830000 1870000 1550000 4 شب
QAFQAZ BAKU CITY درجه هتل B.B
2390000 2390000 3150000 1950000 1550000 5 شب
WINTER PARK درجه هتل B.B
2290000 2290000 2990000 2030000 1550000 4 شب
WINTER PARK درجه هتل B.B
2490000 2490000 3350000 2150000 1550000 5 شب
EXCELSIOR درجه هتل B.B
2410000 2410000 3150000 2030000 1550000 4 شب
EXCELSIOR درجه هتل B.B
2464000 2464000 3550000 2150000 1550000 5 شب
BOULVARD درجه هتل B.B
2490000 2490000 3310000 2190000 1550000 4 شب
BOULVARD درجه هتل B.B
2740000 2740000 3750000 2350000 1550000 5 شب
INTOURIST درجه هتل B.B
2490000 2490000 3230000 2190000 1550000 4 شب
INTOURIST درجه هتل B.B
2740000 2740000 3650000 2350000 1550000 5 شب
FAIRMONT درجه هتل B.B
2930000 2930000 4110000 2510000 1550000 4 شب
FAIRMONT درجه هتل B.B
3290000 3290000 4750000 2750000 1550000 5 شب
JW MARRIOT درجه هتل B.B
3250000 3250000 4670000 2670000 1550000 4 شب
JW MARRIOT درجه هتل B.B
3690000 3690000 5450000 2950000 1550000 5 شب
JUMEIRA درجه هتل B.B
3330000 3330000 5470000 2670000 1550000 4 شب
JUMEIRA درجه هتل B.B
3790000 3790000 6450000 2950000 1550000 5 شب
FOUR SEASON درجه هتل B.B
3810000 3810000 6190000 2830000 1550000 4 شب
FOUR SEASON درجه هتل B.B
4390000 4390000 7350000 3150000 1550000 5 شب
CONSUL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1850000
نرخ اتاق 2 تخته
1850000
نرخ اتاق 1 تخته
2190000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1710000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
CONSUL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1940000
نرخ اتاق 2 تخته
1940000
نرخ اتاق 1 تخته
2350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
5 شب
DIPLOMAT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1930000
نرخ اتاق 2 تخته
1930000
نرخ اتاق 1 تخته
2270000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
DIPLOMAT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2040000
نرخ اتاق 2 تخته
2040000
نرخ اتاق 1 تخته
2450000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
5 شب
CENTRAL PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2050000
نرخ اتاق 2 تخته
2050000
نرخ اتاق 1 تخته
2510000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1870000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
CENTRAL PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2190000
نرخ اتاق 2 تخته
2190000
نرخ اتاق 1 تخته
2750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
5 شب
GANJALI PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2050000
نرخ اتاق 2 تخته
2050000
نرخ اتاق 1 تخته
2510000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
GANJALI PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2190000
نرخ اتاق 2 تخته
2190000
نرخ اتاق 1 تخته
2750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
5 شب
QAFQAZ BAKU CITY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2210000
نرخ اتاق 2 تخته
2210000
نرخ اتاق 1 تخته
2830000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1870000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
QAFQAZ BAKU CITY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2390000
نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
3150000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
5 شب
WINTER PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2290000
نرخ اتاق 2 تخته
2290000
نرخ اتاق 1 تخته
2990000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2030000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
WINTER PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2490000
نرخ اتاق 2 تخته
2490000
نرخ اتاق 1 تخته
3350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
5 شب
EXCELSIOR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2410000
نرخ اتاق 2 تخته
2410000
نرخ اتاق 1 تخته
3150000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2030000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
EXCELSIOR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2464000
نرخ اتاق 2 تخته
2464000
نرخ اتاق 1 تخته
3550000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
5 شب
BOULVARD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2490000
نرخ اتاق 2 تخته
2490000
نرخ اتاق 1 تخته
3310000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
BOULVARD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2740000
نرخ اتاق 2 تخته
2740000
نرخ اتاق 1 تخته
3750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2350000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
5 شب
INTOURIST
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2490000
نرخ اتاق 2 تخته
2490000
نرخ اتاق 1 تخته
3230000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
INTOURIST
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2740000
نرخ اتاق 2 تخته
2740000
نرخ اتاق 1 تخته
3650000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2350000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
5 شب
FAIRMONT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2930000
نرخ اتاق 2 تخته
2930000
نرخ اتاق 1 تخته
4110000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2510000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
FAIRMONT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3290000
نرخ اتاق 2 تخته
3290000
نرخ اتاق 1 تخته
4750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
5 شب
JW MARRIOT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3250000
نرخ اتاق 2 تخته
3250000
نرخ اتاق 1 تخته
4670000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2670000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
JW MARRIOT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3690000
نرخ اتاق 2 تخته
3690000
نرخ اتاق 1 تخته
5450000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
5 شب
JUMEIRA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3330000
نرخ اتاق 2 تخته
3330000
نرخ اتاق 1 تخته
5470000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2670000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
JUMEIRA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3790000
نرخ اتاق 2 تخته
3790000
نرخ اتاق 1 تخته
6450000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2950000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
5 شب
FOUR SEASON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3810000
نرخ اتاق 2 تخته
3810000
نرخ اتاق 1 تخته
6190000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2830000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
FOUR SEASON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4390000
نرخ اتاق 2 تخته
4390000
نرخ اتاق 1 تخته
7350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000
موقعیت مکانی
توضیحات
5 شب
اطلاعات کلی تور
نوع تور ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید, تعطیلات جامع,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور باکو 5 شب,
تاریخ اعتبار تا 15 اسفند,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, راهنمای محلی, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری با نهار, اخذ ویزای توریستی,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور جهت اطلاع از افزایش نرخ برخی هتلها در تاریخهای 1 تیر و 2 تیر که مصادف با مسابقات اتومبیلرانی می باشد لطفا با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید.
شروع قیمت ها از 1,850,000تومان,
کشور مقصد آذربایجان,
شهر مقصد باکو,
خط هوایی Azerbaijan Airlines,
گالری تصاویر
  • موارد جالبی که درباره آذربایجان نمیدانید

    موارد جالبی که درباره آذربایجان نمیدانید

    کشور آذربایجان امسال 25 سالگرد استقلال خود از اتحاد جماهیر شوروی را جشن میگیرد. به همین منظوردر این مقاله برای آشنایی هرچه بیشتر شما عزیزان به تفسیرو معرفی این کشور میپردازیم. آنها پنکیک دوست دارند پنکیک عملا غذای ملی جمهوری آذربایجان میباشد، مواد اولیه این غذا کدو تنبل، سبزیجات، گوشت و یا فقط تلفیقی از سبزیجات مختلف میباشد، که طی یک روش ماهرانه با مواد فوق العاده پر شده و بعد در ماهی تابه گریل میشود. این غذای آذربایجانی بسیا محبوب میباشد و یکی از اتفاقاتیست که هرکس باید حداقل یکبار در زندگی تجربه کند. لطفا قبل از سفر به آذربایجان نوتلای خود را در منزل جا بگذارید چرا که در این سفر هیجان انگیز جایی برای خوردن آن وجود ندارد. آذربایجان زادگاه مردان تاریخی بزرگ است در قسمت پایینی غار آذوخ در غرب جمهوری آذربایجان، باستانشناسان بقایایی باستانی از وجود و زندگی بشر پیدا کردند که دست کم به 1.5 میلیون سال پیش برمیگردد. در شش قسمت این غار بقایایی از زندگی بشر یافت میشود، از همین رو تخمین زده میشود که این قدمت این غار دست کم به 2 میلیون سال پیش برمیگردد. یکی از مکان های جذاب و به یاد ماندنی در تور آذربایجان که نباید از دیدنش غافل شد. کشور آذربایجان دارای پیچیده ترین مرزها میباشد در غرب جمهوری آذربایجان، شما می توانید از مرز به سمت قره باغ کوهستانی، یک منطقه خودمختار عبور کنید. با این حال، قره باغ کوهستانی بخشی از جمهوری آذربایجان بین المللی شناخته شده است. این منطقه که اعلام استقلال کرده است بیشتر به علت دارا بودن رشته کوههای افسانه ای و اسطوره ای و باغ های توت و انگور شگفت انگیزی که در دره های این رشته کوهها قرار دارند مشهور است. آذربایجانی ها چای را با مربا سرو میکنند هیچ موقعیت و میهمانی بدون صرف چای در آذربایجان برگزار نمیشود، مردم آذربایجان چای سنتی خود را با آویشن و دارچین و زعفران ، گللاب طعم دار کرده که عطر و طعم فوق العاده ای به این چای میبخشد و اصولا به همراه مربا و یا شیرین کننده های سنتی سرو میشود هیچ مهمانی یا جشنی بدون صرف این چای خاص در کشور آذربایجان برگزار نمیشود. پس حتما در سفر شگفت انگیزتان به آذربایجان ای چای را نوش جان کنید. اسب های آذربایجانی قهرمان هستند اسب های قره باغ آذربایجانی برای هوش و استقامت و همینطور سرعت بالایی که دارند بسیار مشهور میباشند. این اسبها بومیان این کشور و از قدیمی ترین نژاد ها میباشند متاسفانه در گذشته گوشت این موجودات دوست داشتنی در آذربایجان طرفداران بسیار داشت اما مدتیست که دیگر گوشت اسب در آذربایجان سرو نمیشود و جای آن در منوی غذا خالیست. و در عوض برروی قابلیت های این حیوان تمرکز شده و به بهترین شکل ممکن استعداد این حیوانات به کار گرفته شده است. اگر از طرفداران اسب سواری هستید در سفر به آذربایجان این موقعیت را از دست ندهید چرا که یکی از بهترین سواری های عمرتان را تجربه خواهید کرد. ارز رایج کشور اذربایجان در واقع یورو است ارز رایج کشور اذربایجان که با نام مانات شناخته میشود بسیار شبیه اسکناس یورو میباشد با سایز و رنگ و فونت مشابه. اما این مشابهت با حفظ هویت ملی صورت گرفته است. بر روی اسکناس 5 ماناتی شما میتوانید سرود ملی کشور آذربایجان را پیدا کنید این در حالیست که بر روی اسکناس 20 ماناتی تصویری از تجهیزات جنگی میبینید که نشانگر قدرت این کشور میباشند. کشور آذربایجان قدرت شمارا به چالش میکشد در سفر به کشور آذربایجان و خصوصا شهر باکو که یکی از مقرهای اصلی ورزش کشتیست شما ممکن است بخواهید زور ازمایی کنید چرا که باکو یکی از اعضای فدراسیون کشتیست که و این ورزش به یکی از مهمترین بیزینس های باشگاههای کشور آذربایجان تبدیل شده است. بوی تخم مرغ احساس میکنید؟ آتشفشان ها را سرزنش کنید کشور آذربایجان بیشترین تعداد آتشفشان گل را در جهان دارا میباشد، با تعداد بیش از 400 آتشفشان گل در سرتاسر جهان رکورد دار میباشد. هنگامی این اتشفشان ها فوران میکنند تا ارتفاع 1 کیلومتری به حوا میروند. و کلی حباب بر جای میگذارند. آذربایجانی ها بسیار به فرش علاقه مند هستند موزه فرش آذربایجان در سال 2014 افتتاح شد، در ساحل باکو، در ساختمانی که درست مانند یک فرش غول آسا ساخته شده است. در داخل این موزه ی شگفت انگیز شما میتوانید فرش هایی با ریشه ی آذربایجانی با قدمت هایی متفاوت را مشاهده کنید و از زیبایی بینظیرشان لذت ببرید. همه ی بچه ها قلاب دوزی را یاد میگیرند همه ی بچه ها خصوصا دختر بچه ها از سنین خیلی پایین به خصوص زیر هفت سال یاد میگیرند که چطور قلاب دوزی کنند، بعد از اینکه در این کار خبره شدند باید بتوانند بر خلاف جهت عقربه های ساعت قلاب دوزی کنند چیزهای زیبا ببافند در مسابقات سنتی کشور آذربایجان شرکتت کنند و جایزه ببرند. باکو بسیار زیباست شهر باکو کشور آذربایجان اصولا به دلیل دارا بودن مولفه های مشابه از جمله معماریهای عجیب و غریب و علاقه زیاد به رنگ طلایی با دبی مقایسه میشود، یکی از خاصترین معماری های باکو سازه ی حیدر علی اف میباشد که برج های دولتی شرکت نفت آبادان میباشد و همینطور آسمان خراش برج شعله و دیگر معماری های جدید و حیرت آور این شهر که در سفر به آذربایجان و تور باکو میتواند بسیار برایتان هیجان انگیز باشد. میتوان در پایتخت کشور آذربایجان ، شهر باکو غرق شد و برای مدتی از استرس جدا شد نام دیگر باکو، ونیز کوچک است، یک آبراه انسانی ساخته شده که در بین مغازه ها جریان دارد، رستوران ها و مکان های تفریحی نیز در حوزه ی عبور این آبراه میباشند آن است که تعدادی از جزایر، متصل شده توسط پل ها و گردشگاهها در این منطقه است اما بهترین راه برای دور است گوندولا. زبان دوم مردم کشور آذربایجان روسیه ای میباشد مردم کشور آذربایجان به زبان آذری صحبت میکنند اما زبان روسی به عنوان زبان دوم مردم این ناحیه استفاده میشود همانطور که زبان انگلیسی در این منطقه خیلی فراگیر نیست روسی بسیار محبوب است. در کشور آذربایجان ، نان مقدس است نان و گندم در کشور آذربایجان بسیار جایگاه ویژه ای دارند و مقدس شمرده میشوند. به طوری که اگر نان بیات و غیر قابل خوردن باشد آن را در کیسه ای جداگانه قرار میدهند تا حرمت و تقدس آن حفظ شود و اگر نانی روی زمین بیفتد آن را برداشته و برای عذرخواهی میبوسند. همه ی مردم آذربایجان دارای حداقل یک دندان طلا میباشند دیدن درخشش دندان طلا در لبخند اکثر مردم آذربایجان امری طبیعی میباشد. مردم آذربایجان دندان طلا را جایگزین دندان خراب شده واز بین رفته میکنند مشاهده ی این امر در بین نسل های قدیمی تر آذربایجان طبیعی تر است، علاوه بر جایگزینی دندان فاسد برای برخی از مردم کشور آذربایجان راحی برای پس انداز کردن میباشد.