تور آذربایجان

Azerbaijan Airlines
تاریخ اعتبار :
تا 15 اسفند
مدت اقامت :
تور باکو 5 شب
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
CONSUL درجه هتل B.B

1850000 تومان

2190000 تومان

1850000 تومان

1710000 تومان

1550000 تومان

4 شب
CONSUL درجه هتل B.B

1940000 تومان

2350000 تومان

1940000 تومان

1750000 تومان

1550000 تومان

5 شب
DIPLOMAT درجه هتل B.B

1930000 تومان

2270000 تومان

1930000 تومان

1790000 تومان

1550000 تومان

4 شب
DIPLOMAT درجه هتل B.B

2040000 تومان

2450000 تومان

2040000 تومان

1850000 تومان

1550000 تومان

5 شب
CENTRAL PARK درجه هتل B.B

2050000 تومان

2510000 تومان

2050000 تومان

1870000 تومان

1550000 تومان

4 شب
CENTRAL PARK درجه هتل B.B

2190000 تومان

2750000 تومان

2190000 تومان

1950000 تومان

1550000 تومان

5 شب
GANJALI PALACE درجه هتل B.B

2050000 تومان

2510000 تومان

2050000 تومان

1790000 تومان

1550000 تومان

4 شب
GANJALI PALACE درجه هتل B.B

2190000 تومان

2750000 تومان

2190000 تومان

1850000 تومان

1550000 تومان

5 شب
QAFQAZ BAKU CITY درجه هتل B.B

2210000 تومان

2830000 تومان

2210000 تومان

1870000 تومان

1550000 تومان

4 شب
QAFQAZ BAKU CITY درجه هتل B.B

2390000 تومان

3150000 تومان

2390000 تومان

1950000 تومان

1550000 تومان

5 شب
WINTER PARK درجه هتل B.B

2290000 تومان

2990000 تومان

2290000 تومان

2030000 تومان

1550000 تومان

4 شب
WINTER PARK درجه هتل B.B

2490000 تومان

3350000 تومان

2490000 تومان

2150000 تومان

1550000 تومان

5 شب
EXCELSIOR درجه هتل B.B

2410000 تومان

3150000 تومان

2410000 تومان

2030000 تومان

1550000 تومان

4 شب
EXCELSIOR درجه هتل B.B

2464000 تومان

3550000 تومان

2464000 تومان

2150000 تومان

1550000 تومان

5 شب
BOULVARD درجه هتل B.B

2490000 تومان

3310000 تومان

2490000 تومان

2190000 تومان

1550000 تومان

4 شب
BOULVARD درجه هتل B.B

2740000 تومان

3750000 تومان

2740000 تومان

2350000 تومان

1550000 تومان

5 شب
INTOURIST درجه هتل B.B

2490000 تومان

3230000 تومان

2490000 تومان

2190000 تومان

1550000 تومان

4 شب
INTOURIST درجه هتل B.B

2740000 تومان

3650000 تومان

2740000 تومان

2350000 تومان

1550000 تومان

5 شب
FAIRMONT درجه هتل B.B

2930000 تومان

4110000 تومان

2930000 تومان

2510000 تومان

1550000 تومان

4 شب
FAIRMONT درجه هتل B.B

3290000 تومان

4750000 تومان

3290000 تومان

2750000 تومان

1550000 تومان

5 شب
JW MARRIOT درجه هتل B.B

3250000 تومان

4670000 تومان

3250000 تومان

2670000 تومان

1550000 تومان

4 شب
JW MARRIOT درجه هتل B.B

3690000 تومان

5450000 تومان

3690000 تومان

2950000 تومان

1550000 تومان

5 شب
JUMEIRA درجه هتل B.B

3330000 تومان

5470000 تومان

3330000 تومان

2670000 تومان

1550000 تومان

4 شب
JUMEIRA درجه هتل B.B

3790000 تومان

6450000 تومان

3790000 تومان

2950000 تومان

1550000 تومان

5 شب
FOUR SEASON درجه هتل B.B

3810000 تومان

6190000 تومان

3810000 تومان

2830000 تومان

1550000 تومان

4 شب
FOUR SEASON درجه هتل B.B

4390000 تومان

7350000 تومان

4390000 تومان

3150000 تومان

1550000 تومان

5 شب
CONSUL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

1850000 تومان

کودک با تخت

1710000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
CONSUL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2350000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

1940000 تومان

کودک با تخت

1750000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
DIPLOMAT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2270000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

1930000 تومان

کودک با تخت

1790000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
DIPLOMAT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2450000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2040000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
CENTRAL PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2510000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2050000 تومان

کودک با تخت

1870000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
CENTRAL PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2750000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2190000 تومان

کودک با تخت

1950000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
GANJALI PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2510000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2050000 تومان

کودک با تخت

1790000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
GANJALI PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2750000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2190000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
QAFQAZ BAKU CITY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2210000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2830000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2210000 تومان

کودک با تخت

1870000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
QAFQAZ BAKU CITY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3150000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2390000 تومان

کودک با تخت

1950000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
WINTER PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2290000 تومان

کودک با تخت

2030000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
WINTER PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3350000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2490000 تومان

کودک با تخت

2150000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
EXCELSIOR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3150000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2410000 تومان

کودک با تخت

2030000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
EXCELSIOR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2464000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3550000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2464000 تومان

کودک با تخت

2150000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
BOULVARD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3310000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2490000 تومان

کودک با تخت

2190000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
BOULVARD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3750000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2740000 تومان

کودک با تخت

2350000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
INTOURIST
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3230000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2490000 تومان

کودک با تخت

2190000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
INTOURIST
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2740000 تومان

کودک با تخت

2350000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
FAIRMONT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4110000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2930000 تومان

کودک با تخت

2510000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
FAIRMONT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4750000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3290000 تومان

کودک با تخت

2750000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
JW MARRIOT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4670000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3250000 تومان

کودک با تخت

2670000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
JW MARRIOT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5450000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3690000 تومان

کودک با تخت

2950000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
JUMEIRA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5470000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3330000 تومان

کودک با تخت

2670000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
JUMEIRA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6450000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3790000 تومان

کودک با تخت

2950000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
FOUR SEASON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3810000 تومان

کودک با تخت

2830000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
FOUR SEASON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7350000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4390000 تومان

کودک با تخت

3150000 تومان

کودک بدون تخت

1550000 تومان

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید, تعطیلات جامع,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور باکو 5 شب,
تاریخ اعتبار تا 15 اسفند,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, راهنمای محلی, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری با نهار, اخذ ویزای توریستی,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور جهت اطلاع از افزایش نرخ برخی هتلها در تاریخهای 1 تیر و 2 تیر که مصادف با مسابقات اتومبیلرانی می باشد لطفا با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید.
شروع قیمت ها از 1,850,000تومان,
کشور مقصد آذربایجان,
شهر مقصد باکو,
خط هوایی Azerbaijan Airlines,
گالری تصاویر
  • موارد جالبی که درباره آذربایجان نمیدانید

    موارد جالبی که درباره آذربایجان نمیدانید

    کشور آذربایجان امسال 25 سالگرد استقلال خود از اتحاد جماهیر شوروی را جشن میگیرد. به همین منظوردر این مقاله برای آشنایی هرچه بیشتر شما عزیزان به تفسیرو معرفی این کشور میپردازیم. آنها پنکیک دوست دارند پنکیک عملا غذای ملی جمهوری آذربایجان میباشد، مواد اولیه این غذا کدو تنبل، سبزیجات، گوشت و یا فقط تلفیقی از سبزیجات مختلف میباشد، که طی یک روش ماهرانه با مواد فوق العاده پر شده و بعد در ماهی تابه گریل میشود. این غذای آذربایجانی بسیا محبوب میباشد و یکی از اتفاقاتیست که هرکس باید حداقل یکبار در زندگی تجربه کند. لطفا قبل از سفر به آذربایجان نوتلای خود را در منزل جا بگذارید چرا که در این سفر هیجان انگیز جایی برای خوردن آن وجود ندارد. آذربایجان زادگاه مردان تاریخی بزرگ است در قسمت پایینی غار آذوخ در غرب جمهوری آذربایجان، باستانشناسان بقایایی باستانی از وجود و زندگی بشر پیدا کردند که دست کم به 1.5 میلیون سال پیش برمیگردد. در شش قسمت این غار بقایایی از زندگی بشر یافت میشود، از همین رو تخمین زده میشود که این قدمت این غار دست کم به 2 میلیون سال پیش برمیگردد. یکی از مکان های جذاب و به یاد ماندنی در تور آذربایجان که نباید از دیدنش غافل شد. کشور آذربایجان دارای پیچیده ترین مرزها میباشد در غرب جمهوری آذربایجان، شما می توانید از مرز به سمت قره باغ کوهستانی، یک منطقه خودمختار عبور کنید. با این حال، قره باغ کوهستانی بخشی از جمهوری آذربایجان بین المللی شناخته شده است. این منطقه که اعلام استقلال کرده است بیشتر به علت دارا بودن رشته کوههای افسانه ای و اسطوره ای و باغ های توت و انگور شگفت انگیزی که در دره های این رشته کوهها قرار دارند مشهور است. آذربایجانی ها چای را با مربا سرو میکنند هیچ موقعیت و میهمانی بدون صرف چای در آذربایجان برگزار نمیشود، مردم آذربایجان چای سنتی خود را با آویشن و دارچین و زعفران ، گللاب طعم دار کرده که عطر و طعم فوق العاده ای به این چای میبخشد و اصولا به همراه مربا و یا شیرین کننده های سنتی سرو میشود هیچ مهمانی یا جشنی بدون صرف این چای خاص در کشور آذربایجان برگزار نمیشود. پس حتما در سفر شگفت انگیزتان به آذربایجان ای چای را نوش جان کنید. اسب های آذربایجانی قهرمان هستند اسب های قره باغ آذربایجانی برای هوش و استقامت و همینطور سرعت بالایی که دارند بسیار مشهور میباشند. این اسبها بومیان این کشور و از قدیمی ترین نژاد ها میباشند متاسفانه در گذشته گوشت این موجودات دوست داشتنی در آذربایجان طرفداران بسیار داشت اما مدتیست که دیگر گوشت اسب در آذربایجان سرو نمیشود و جای آن در منوی غذا خالیست. و در عوض برروی قابلیت های این حیوان تمرکز شده و به بهترین شکل ممکن استعداد این حیوانات به کار گرفته شده است. اگر از طرفداران اسب سواری هستید در سفر به آذربایجان این موقعیت را از دست ندهید چرا که یکی از بهترین سواری های عمرتان را تجربه خواهید کرد. ارز رایج کشور اذربایجان در واقع یورو است ارز رایج کشور اذربایجان که با نام مانات شناخته میشود بسیار شبیه اسکناس یورو میباشد با سایز و رنگ و فونت مشابه. اما این مشابهت با حفظ هویت ملی صورت گرفته است. بر روی اسکناس 5 ماناتی شما میتوانید سرود ملی کشور آذربایجان را پیدا کنید این در حالیست که بر روی اسکناس 20 ماناتی تصویری از تجهیزات جنگی میبینید که نشانگر قدرت این کشور میباشند. کشور آذربایجان قدرت شمارا به چالش میکشد در سفر به کشور آذربایجان و خصوصا شهر باکو که یکی از مقرهای اصلی ورزش کشتیست شما ممکن است بخواهید زور ازمایی کنید چرا که باکو یکی از اعضای فدراسیون کشتیست که و این ورزش به یکی از مهمترین بیزینس های باشگاههای کشور آذربایجان تبدیل شده است. بوی تخم مرغ احساس میکنید؟ آتشفشان ها را سرزنش کنید کشور آذربایجان بیشترین تعداد آتشفشان گل را در جهان دارا میباشد، با تعداد بیش از 400 آتشفشان گل در سرتاسر جهان رکورد دار میباشد. هنگامی این اتشفشان ها فوران میکنند تا ارتفاع 1 کیلومتری به حوا میروند. و کلی حباب بر جای میگذارند. آذربایجانی ها بسیار به فرش علاقه مند هستند موزه فرش آذربایجان در سال 2014 افتتاح شد، در ساحل باکو، در ساختمانی که درست مانند یک فرش غول آسا ساخته شده است. در داخل این موزه ی شگفت انگیز شما میتوانید فرش هایی با ریشه ی آذربایجانی با قدمت هایی متفاوت را مشاهده کنید و از زیبایی بینظیرشان لذت ببرید. همه ی بچه ها قلاب دوزی را یاد میگیرند همه ی بچه ها خصوصا دختر بچه ها از سنین خیلی پایین به خصوص زیر هفت سال یاد میگیرند که چطور قلاب دوزی کنند، بعد از اینکه در این کار خبره شدند باید بتوانند بر خلاف جهت عقربه های ساعت قلاب دوزی کنند چیزهای زیبا ببافند در مسابقات سنتی کشور آذربایجان شرکتت کنند و جایزه ببرند. باکو بسیار زیباست شهر باکو کشور آذربایجان اصولا به دلیل دارا بودن مولفه های مشابه از جمله معماریهای عجیب و غریب و علاقه زیاد به رنگ طلایی با دبی مقایسه میشود، یکی از خاصترین معماری های باکو سازه ی حیدر علی اف میباشد که برج های دولتی شرکت نفت آبادان میباشد و همینطور آسمان خراش برج شعله و دیگر معماری های جدید و حیرت آور این شهر که در سفر به آذربایجان و تور باکو میتواند بسیار برایتان هیجان انگیز باشد. میتوان در پایتخت کشور آذربایجان ، شهر باکو غرق شد و برای مدتی از استرس جدا شد نام دیگر باکو، ونیز کوچک است، یک آبراه انسانی ساخته شده که در بین مغازه ها جریان دارد، رستوران ها و مکان های تفریحی نیز در حوزه ی عبور این آبراه میباشند آن است که تعدادی از جزایر، متصل شده توسط پل ها و گردشگاهها در این منطقه است اما بهترین راه برای دور است گوندولا. زبان دوم مردم کشور آذربایجان روسیه ای میباشد مردم کشور آذربایجان به زبان آذری صحبت میکنند اما زبان روسی به عنوان زبان دوم مردم این ناحیه استفاده میشود همانطور که زبان انگلیسی در این منطقه خیلی فراگیر نیست روسی بسیار محبوب است. در کشور آذربایجان ، نان مقدس است نان و گندم در کشور آذربایجان بسیار جایگاه ویژه ای دارند و مقدس شمرده میشوند. به طوری که اگر نان بیات و غیر قابل خوردن باشد آن را در کیسه ای جداگانه قرار میدهند تا حرمت و تقدس آن حفظ شود و اگر نانی روی زمین بیفتد آن را برداشته و برای عذرخواهی میبوسند. همه ی مردم آذربایجان دارای حداقل یک دندان طلا میباشند دیدن درخشش دندان طلا در لبخند اکثر مردم آذربایجان امری طبیعی میباشد. مردم آذربایجان دندان طلا را جایگزین دندان خراب شده واز بین رفته میکنند مشاهده ی این امر در بین نسل های قدیمی تر آذربایجان طبیعی تر است، علاوه بر جایگزینی دندان فاسد برای برخی از مردم کشور آذربایجان راحی برای پس انداز کردن میباشد.