تور بلغارستان (وارنا)

Qeshm Airlines
تاریخ اعتبار :
تا 15 اسفند
مدت اقامت :
تور سواحل گلدن سندز 8 روزه
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
HOLIDAY PARK درجه هتل B.B

1999000 تومان

2300000 تومان

1999000 تومان

1600000 تومان

1280000 تومان

CENTRAL درجه هتل B.B

2390000 تومان

2850000 تومان

2390000 تومان

1790000 تومان

1320000 تومان

KRISTEL درجه هتل B.B

2530000 تومان

2950000 تومان

2530000 تومان

1800000 تومان

1320000 تومان

SHIPKA درجه هتل B.B

2540000 تومان

2950000 تومان

2540000 تومان

1820000 تومان

1320000 تومان

GOLDEN LINE درجه هتل B.B

2600000 تومان

3160000 تومان

2600000 تومان

1900000 تومان

1400000 تومان

MAK درجه هتل H.B

2640000 تومان

3200000 تومان

2640000 تومان

1930000 تومان

1500000 تومان

HELIOS SPA درجه هتل B.B

2730000 تومان

3440000 تومان

2730000 تومان

1980000 تومان

1400000 تومان

ZDRAVETS درجه هتل ALL

2780000 تومان

3300000 تومان

2780000 تومان

1999000 تومان

1500000 تومان

ARENA MAR درجه هتل B.B

2800000 تومان

3200000 تومان

2800000 تومان

1990000 تومان

1490000 تومان

JOYA PARK درجه هتل ALL

2870000 تومان

3370000 تومان

2870000 تومان

2050000 تومان

1600000 تومان

DBL TREE BY HILTON درجه هتل B.B

2920000 تومان

3900000 تومان

2920000 تومان

2080000 تومان

1400000 تومان

LUNA درجه هتل H.B

2930000 تومان

3580000 تومان

2930000 تومان

2080000 تومان

1600000 تومان

ELENA درجه هتل U.ALL

3060000 تومان

3970000 تومان

3060000 تومان

2140000 تومان

1450000 تومان

PRESTIGE درجه هتل H.B

3100000 تومان

3860000 تومان

3100000 تومان

2220000 تومان

1460000 تومان

MARINA BEACH SUNNY DAY درجه هتل ALL

3340000 تومان

3910000 تومان

3340000 تومان

2270000 تومان

1600000 تومان

MARINA GRAND BEACH درجه هتل ALL

3600000 تومان

4340000 تومان

3600000 تومان

2400000 تومان

1600000 تومان

INTERNATIONAL درجه هتل B.B

3270000 تومان

4400000 تومان

3270000 تومان

2500000 تومان

2300000 تومان

GRAND HOTEL VARNA درجه هتل U.ALL

3650000 تومان

4400000 تومان

3650000 تومان

2500000 تومان

1600000 تومان

INTERNATIONAL درجه هتل ALL

3860000 تومان

4990000 تومان

3860000 تومان

2795000 تومان

2600000 تومان

INTERNATIONAL - SEAVIEW درجه هتل B.B

4270000 تومان

5700000 تومان

INTERNATIONAL - SEAVIEW درجه هتل ALL

4800000 تومان

6460000 تومان

HOLIDAY PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1999000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2300000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

1999000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت
توضیحات
CENTRAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2390000 تومان

کودک با تخت

1790000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
KRISTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2530000 تومان

کودک با تخت

1800000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHIPKA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2540000 تومان

کودک با تخت

1820000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
GOLDEN LINE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3160000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2600000 تومان

کودک با تخت

1900000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت
توضیحات
MAK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3200000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2640000 تومان

کودک با تخت

1930000 تومان

کودک بدون تخت

1500000 تومان

موقعیت
توضیحات
HELIOS SPA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3440000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2730000 تومان

کودک با تخت

1980000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت
توضیحات
ZDRAVETS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3300000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2780000 تومان

کودک با تخت

1999000 تومان

کودک بدون تخت

1500000 تومان

موقعیت
توضیحات
ARENA MAR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3200000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2800000 تومان

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
JOYA PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3370000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2870000 تومان

کودک با تخت

2050000 تومان

کودک بدون تخت

1600000 تومان

موقعیت
توضیحات
DBL TREE BY HILTON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3900000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2920000 تومان

کودک با تخت

2080000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت
توضیحات
LUNA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3580000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2930000 تومان

کودک با تخت

2080000 تومان

کودک بدون تخت

1600000 تومان

موقعیت
توضیحات
ELENA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3970000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3060000 تومان

کودک با تخت

2140000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت
توضیحات
PRESTIGE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

3100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3860000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3100000 تومان

کودک با تخت

2220000 تومان

کودک بدون تخت

1460000 تومان

موقعیت
توضیحات
MARINA BEACH SUNNY DAY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3910000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3340000 تومان

کودک با تخت

2270000 تومان

کودک بدون تخت

1600000 تومان

موقعیت
توضیحات
MARINA GRAND BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4340000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3600000 تومان

کودک با تخت

2400000 تومان

کودک بدون تخت

1600000 تومان

موقعیت
توضیحات
INTERNATIONAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4400000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3270000 تومان

کودک با تخت

2500000 تومان

کودک بدون تخت

2300000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND HOTEL VARNA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4400000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3650000 تومان

کودک با تخت

2500000 تومان

کودک بدون تخت

1600000 تومان

موقعیت
توضیحات
INTERNATIONAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3860000 تومان

کودک با تخت

2795000 تومان

کودک بدون تخت

2600000 تومان

موقعیت
توضیحات
INTERNATIONAL - SEAVIEW
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5700000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
INTERNATIONAL - SEAVIEW
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6460000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ورزش های آبی, ماجراجویی, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید, طبیعت گردی,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور سواحل گلدن سندز 8 روزه,
تاریخ اعتبار تا 15 اسفند,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه اقتصادی,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, راهنما فرودگاه, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری با نهار,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 1,990,000تومان,
کشور مقصد بلغارستان,
شهر مقصد وارنا,
خط هوایی Qeshm Airlines,
گالری تصاویر