تور بلغارستان

Qeshm Airlines
تاریخ اعتبار :
تا 15 اسفند
مدت اقامت :
تور سواحل گلدن سندز 8 روزه
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
HOTEL HOLIDAY PARK درجه هتل B.B

2420000 تومان

3180000 تومان

2420000 تومان

1850000 تومان

1400000 تومان

HOTEL PALMA درجه هتل B.B

2700000 تومان

3150000 تومان

2700000 تومان

2080000 تومان

1500000 تومان

HOTEL CENTRAL درجه هتل B.B

2800000 تومان

3500000 تومان

2800000 تومان

1999000 تومان

1450000 تومان

HOTEL SHIPKA درجه هتل B.B

2900000 تومان

3500000 تومان

2900000 تومان

2100000 تومان

1450000 تومان

HOTEL KRISTEL (Boutique) Constantine and Helena درجه هتل B.B

2950000 تومان

3500000 تومان

2950000 تومان

2100000 تومان

1450000 تومان

HOTEL MAK درجه هتل H.B

3100000 تومان

3950000 تومان

3100000 تومان

2350000 تومان

1500000 تومان

HOTEL ARENA MAR درجه هتل B.B

3100000 تومان

3980000 تومان

3100000 تومان

2200000 تومان

1490000 تومان

HOTEL HELIOS SPA درجه هتل B.B

3190000 تومان

4190000 تومان

3190000 تومان

2290000 تومان

1500000 تومان

HOTEL GOLDEN LINE درجه هتل B.B

3200000 تومان

4200000 تومان

3200000 تومان

2500000 تومان

1500000 تومان

HOTEL ZDRAVETS درجه هتل ALL

3220000 تومان

4290000 تومان

3220000 تومان

2390000 تومان

1500000 تومان

HOTEL LUNA درجه هتل H.B

3250000 تومان

3960000 تومان

3250000 تومان

2280000 تومان

1600000 تومان

HOTEL JOYA PARK درجه هتل ALL

3280000 تومان

4200000 تومان

3280000 تومان

2330000 تومان

1600000 تومان

HOTEL ELENA درجه هتل U.ALL

3480000 تومان

4570000 تومان

3480000 تومان

2400000 تومان

1450000 تومان

HOTEL Prestige Hotel & Aqua Park درجه هتل H.B

3400000 تومان

4800000 تومان

3400000 تومان

2350000 تومان

1460000 تومان

HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON درجه هتل B.B

3450000 تومان

4680000 تومان

3450000 تومان

2400000 تومان

1500000 تومان

HOTEL ARENA MAR درجه هتل ALL

3660000 تومان

4130000 تومان

3660000 تومان

2520000 تومان

1500000 تومان

HOTEL Marina Beach Sunny Day درجه هتل ALL

3800000 تومان

4500000 تومان

3800000 تومان

2500000 تومان

1600000 تومان

HOTEL INTERNATIONAL درجه هتل B.B

3960000 تومان

5380000 تومان

3960000 تومان

2800000 تومان

2300000 تومان

HOTEL MARINA GRAND BEACH درجه هتل ALL

4100000 تومان

5100000 تومان

4100000 تومان

2800000 تومان

1600000 تومان

HOTEL GRAND HOTEL VARNA درجه هتل U.ALL

4150000 تومان

5100000 تومان

4150000 تومان

2750000 تومان

1600000 تومان

HOTEL INTERNATIONAL درجه هتل ALL

4667000 تومان

6080000 تومان

4667000 تومان

2995000 تومان

2600000 تومان

HOTEL HOLIDAY PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3180000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2420000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL PALMA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3150000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2700000 تومان

کودک با تخت

2080000 تومان

کودک بدون تخت

1500000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL CENTRAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3500000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2800000 تومان

کودک با تخت

1999000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL SHIPKA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3500000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2900000 تومان

کودک با تخت

2100000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL KRISTEL (Boutique) Constantine and Helena
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3500000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2950000 تومان

کودک با تخت

2100000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL MAK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

3100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3950000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3100000 تومان

کودک با تخت

2350000 تومان

کودک بدون تخت

1500000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL ARENA MAR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3980000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3100000 تومان

کودک با تخت

2200000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL HELIOS SPA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3190000 تومان

کودک با تخت

2290000 تومان

کودک بدون تخت

1500000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL GOLDEN LINE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4200000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3200000 تومان

کودک با تخت

2500000 تومان

کودک بدون تخت

1500000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL ZDRAVETS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3220000 تومان

کودک با تخت

2390000 تومان

کودک بدون تخت

1500000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL LUNA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

3250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3960000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3250000 تومان

کودک با تخت

2280000 تومان

کودک بدون تخت

1600000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL JOYA PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4200000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3280000 تومان

کودک با تخت

2330000 تومان

کودک بدون تخت

1600000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL ELENA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4570000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3480000 تومان

کودک با تخت

2400000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL Prestige Hotel & Aqua Park
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

3400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4800000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3400000 تومان

کودک با تخت

2350000 تومان

کودک بدون تخت

1460000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4680000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3450000 تومان

کودک با تخت

2400000 تومان

کودک بدون تخت

1500000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL ARENA MAR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4130000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3660000 تومان

کودک با تخت

2520000 تومان

کودک بدون تخت

1500000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL Marina Beach Sunny Day
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4500000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3800000 تومان

کودک با تخت

2500000 تومان

کودک بدون تخت

1600000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL INTERNATIONAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5380000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3960000 تومان

کودک با تخت

2800000 تومان

کودک بدون تخت

2300000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL MARINA GRAND BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5100000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4100000 تومان

کودک با تخت

2800000 تومان

کودک بدون تخت

1600000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL GRAND HOTEL VARNA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5100000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4150000 تومان

کودک با تخت

2750000 تومان

کودک بدون تخت

1600000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL INTERNATIONAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4667000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6080000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4667000 تومان

کودک با تخت

2995000 تومان

کودک بدون تخت

2600000 تومان

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور شهر و خرید, تعطیلات جامع, ورزش های آبی, ساحل, هنر و فرهنگ,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور سواحل گلدن سندز 8 روزه,
تاریخ اعتبار تا 15 اسفند,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه اقتصادی,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری با نهار,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 2,420,000تومان,
کشور مقصد بلغارستان,
شهر مقصد وارنا,
خط هوایی Qeshm Airlines,
گالری تصاویر
1242496-2.jpg
1242496-3.jpg 1242496-4.jpg 1242496-5.jpg