تور فیلیپین

Qatar Airways
تاریخ اعتبار :
تا پایان تابستان
مدت اقامت :
5 شب مانیل
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
LEEZ IN درجه هتل B.B

4770000 تومان

5430000 تومان

4770000 تومان

4220000 تومان

3900000 تومان

GRAN PRIX MANILA درجه هتل B.B

4940000 تومان

5780000 تومان

4940000 تومان

4250000 تومان

3900000 تومان

FERSAL BEL-AIR MAKATI درجه هتل B.B

5330000 تومان

6550000 تومان

5330000 تومان

4390000 تومان

3900000 تومان

MAKATI PALACE درجه هتل B.B

5360000 تومان

6620000 تومان

5360000 تومان

4430000 تومان

3900000 تومان

THE EXCHANGE REGENCY درجه هتل B.B

5430000 تومان

6760000 تومان

5430000 تومان

4460000 تومان

3900000 تومان

ARMADA MANILA درجه هتل B.B

5500000 تومان

6900000 تومان

5500000 تومان

4460000 تومان

3900000 تومان

RICHMOND ORTIGAS درجه هتل B.B

5820000 تومان

7530000 تومان

5820000 تومان

4600000 تومان

3900000 تومان

MERCURE MANILA ORTIGAS درجه هتل B.B

5920000 تومان

7740000 تومان

5920000 تومان

4640000 تومان

3900000 تومان

BELMONT درجه هتل B.B

5990000 تومان

7880000 تومان

5990000 تومان

4670000 تومان

3900000 تومان

ACACIA MANILA درجه هتل B.B

6130000 تومان

8160000 تومان

6130000 تومان

4740000 تومان

3900000 تومان

IM HOTEL درجه هتل B.B

6200000 تومان

8300000 تومان

6200000 تومان

4740000 تومان

3900000 تومان

CROWNE PLAZA MANILA GALLERIA درجه هتل B.B

6450000 تومان

8790000 تومان

6450000 تومان

4810000 تومان

3900000 تومان

NEW WORLD MANILA BAY درجه هتل B.B

6480000 تومان

8860000 تومان

6480000 تومان

4850000 تومان

3900000 تومان

PAN PACIFIC درجه هتل B.B

6480000 تومان

8860000 تومان

6480000 تومان

4880000 تومان

3900000 تومان

NEW WORLD MAKATI درجه هتل B.B

6970000 تومان

9840000 تومان

6970000 تومان

5060000 تومان

3900000 تومان

DISCOVERY PRIMEA درجه هتل B.B

7290000 تومان

10470000 تومان

7290000 تومان

5200000 تومان

3900000 تومان

MAKATI DIAMOND RESIDENCE درجه هتل B.B

7430000 تومان

10750000 تومان

7430000 تومان

5230000 تومان

3900000 تومان

SOFITEL درجه هتل B.B

7670000 تومان

11240000 تومان

7670000 تومان

5340000 تومان

3900000 تومان

CONRAD درجه هتل B.B

8200000 تومان

12290000 تومان

8200000 تومان

550000 تومان

3900000 تومان

MAKATI SHANGRI-LA درجه هتل B.B

8300000 تومان

12500000 تومان

8300000 تومان

5580000 تومان

3900000 تومان

LEEZ IN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5430000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4770000 تومان

کودک با تخت

4220000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAN PRIX MANILA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5780000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4940000 تومان

کودک با تخت

4250000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
FERSAL BEL-AIR MAKATI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6550000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5330000 تومان

کودک با تخت

4390000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
MAKATI PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6620000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5360000 تومان

کودک با تخت

4430000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
THE EXCHANGE REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6760000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5430000 تومان

کودک با تخت

4460000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
ARMADA MANILA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6900000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5500000 تومان

کودک با تخت

4460000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
RICHMOND ORTIGAS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7530000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5820000 تومان

کودک با تخت

4600000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
MERCURE MANILA ORTIGAS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7740000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5920000 تومان

کودک با تخت

4640000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
BELMONT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7880000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

کودک با تخت

4670000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
ACACIA MANILA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8160000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

6130000 تومان

کودک با تخت

4740000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
IM HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8300000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

6200000 تومان

کودک با تخت

4740000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
CROWNE PLAZA MANILA GALLERIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8790000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

6450000 تومان

کودک با تخت

4810000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
NEW WORLD MANILA BAY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8860000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

6480000 تومان

کودک با تخت

4850000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
PAN PACIFIC
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8860000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

6480000 تومان

کودک با تخت

4880000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
NEW WORLD MAKATI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9840000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

6970000 تومان

کودک با تخت

5060000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
DISCOVERY PRIMEA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10470000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

7290000 تومان

کودک با تخت

5200000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
MAKATI DIAMOND RESIDENCE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10750000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

7430000 تومان

کودک با تخت

5230000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
SOFITEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11240000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

7670000 تومان

کودک با تخت

5340000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
CONRAD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12290000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

8200000 تومان

کودک با تخت

550000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
MAKATI SHANGRI-LA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12500000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

8300000 تومان

کودک با تخت

5580000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ورزش های آبی, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید, تعطیلات جامع,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت 5 شب مانیل,
تاریخ اعتبار تا پایان تابستان,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه اقتصادی,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
روز اول تور فیلیپین ( 5 شب مانیل ) : یک ساعت قبل از ساعت پرواز در فرودگاه حضور داشته باشید. پس از بازرسی های مرسوم به گیت مربوط به هواپیمایی قطر ایرویز می روید و سپس چمدان ها را تحویل می دهید و کارت پرواز را دریافت میکنید و بعد از آن به صف کنترل پاسپورت می روید. پس از یک توقف در دوحه به مانیل پرواز خواهید داشت.

پس از رسیدن به فرودگاه مانیل، توسط راهنمای ما که با تابلوی نام شما به استقبالتان می آید به سمت هتل ترانسفر میشوید تا بعد از انجام مقدمات اولیه کلید اتاق را تحویل بگیرید.

طبیعت بکر و سواحل دیدنی و جاذبه های گردشگری، هتل های لوکس، تفریحات و ورزش های آبی همه در کنار هم مکانی جذاب را خلق میکند که هر ساله هزاران گردشگر را به خود جذب میکند.

سواحل فیلیپین در جهان با مرجان‌های منحصر به فرد و شن و ماسه های سفید شناخته شده است و غواصی بخش اصلی هر سفر به فیلیپین می باشد.

رستوارن های بین المللی و محلی در سراسر مانیل به چشم میخورند، طعم غذاهای لذیذ فیلیپینی را در یک رستوران محلی امتحان کنید.

از وسیله های ارزان برای جا به جایی درون شهری میتوان به توک-توک اشاره کرد، این سه چرخه ها قابلیت حمل تا 4 نفر را دارند که روشی آسان و ارزان برای عبور و مرور در درون شهر می باشد.

روز دوم تور فیلیپین ( 5 شب مانیل ) : صرف صبحانه در هتل

گشت شهری مانیل

گشت با مرکز خرید آسیا شروع میشود، سپس پارک Luneta و بعد از آن بازدید از مجسمه یادبود ریزال(قهرمان ملی فیلیپین)، بازدید از محل تاریخی Intramuros ، قلعه سانتیاگو، میدان د روما، کلیسای جامع مانیل، کاسا مانیلا و موزه ی کاسا مانیلا.

تور خرید نیز شامل مراکز : Greenbelts , Gelorietta , Land Mark and Sm Malls در ماکاتی سیتی میباشد.

از دیگر جاذبه های گردشگری مانیل میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1.صخره های مرجانی توباتا

2.کلیسای سن آگوستین

3.آتشفشان مایون

4.جزیره مالاپاسکوا

5.پورتو گلارا

6.پورتو پرنسیا، رودخانه زیرزمینی

7.دونسل

8.پارک اقیانوس

تور فیلیپین،تور بوراکای،تور مانیل،قیمت تور مانیل،تور ارزان فیلیپین،مانیل کجاست،شهرهای فیلیپین،جاهای دیدنی مانیل،تور مانیل ارزان،هتلهای فیلیپین،ویزای فیلیپین

روز سوم تور فیلیپین ( 5 شب مانیل ) : صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد می باشد.

مانیل با دارا بودن شرکت های متعدد بین المللی در کلیه ساعات شبانه روز براساس تنظیم وقت محلی با ساعات اداری در کشورهای غربی نیز مشغول به فعالیت می باشد بنابراین مانیل شهری است که هرگز نمی خوابد، و زندگی و جنب و جوش شبانه ی مانیل شما را سرگرم خواهد کرد، بر این اساس رستوران ها، فروشگاه ها و صدها مرکز تفریحی و سرگرمی در طول شب نیز باز هستند.

سفری رویایی و رمانتیک را میتوانید با کشتی کروز همراه با صرف شام، اجرای موزیک،مراسم آتش بازی و تماشای منظره زیبای غروب خورشید در مانیل تجربه کنید.

روز چهارم تور فیلیپین ( 5 شب مانیل ) : صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد می باشد.

پارک نینوی اکوینو و مرکز حیات وحش فیلیپین یکی ار سرگرمی ها و دیدنی ها در تور فیلیپین است که مجموعه ای از یک حیات وحش جذاب و دوست داشتنی است که حیوانات اسیب دیده را پرستاری میکنند و به زندگی برمیگردانند. تعداد زیادی میمون ببر شیر و عقاب و پرنده های به زندگی بازگردانده شده ی دیگری در این باغ وحش وجود دارند که بسیار دیدنی هستند. امیدواریم که در تور فیلیپین از بازدید از این باغ وحش لذت ببرید.

روز پنجم تور فیلیپین ( 5 شب مانیل ) : صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد می باشد.

از پیشنهادهای خوب برای خرید کردن دیویسوریا است که فضایی جذاب و هیجان انگیز دارد. از دیگر مراکز خرید مهم مانیل Tiangge است که می توانید صنایع دستی و سوغاتی های مانیل را در آن بیابید. Glorietta Ayala Malls و Greenbelt و مرکز خریدTriNoma و بازار آسیا، Greenhills، فروشگاهای زنجیره ای SM و Gateway Mall از دیگر مراکز خرید در مانیل می باشند.

لباس، کارهای گلدوزی شده، زیورآلات، محصولات چوبی از سوغاتی هایی هستند که میتوانید با خود به خانه ببرید.

تور فیلیپین،تور بوراکای،تور مانیل،قیمت تور مانیل،تور ارزان فیلیپین،مانیل کجاست،شهرهای فیلیپین،جاهای دیدنی مانیل،تور مانیل ارزان،هتلهای فیلیپین،ویزای فیلیپین

روز ششم تور فیلیپین ( 5 شب مانیل ) : پس از تحویل اتاق های هتل در مانیل به سمت فرودگاه رفته تا مانیل را به مقصد تهران ترک کنیم.
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور مدارک مورد نیاز ویزای فیلیپین1-حضور شخص متقاضی(جهت مصاحبه)2-تکمیل فرم درخواست ویزا به صورت کامل و به زبان انگلیسی3-رزرو هتل تایید شده یا اصل دعوتنامه رسمی که می بایست به همراه گواهی اقامت شخص دعوت کننده.4-گواهی حساب بانکی متقاضی به مبلغ حداقل 3 میلیون تومان و به زبان انگلیسی. متقاضی میتواند حساب شخص دیگری را ارائه نماید که در اینصورت می بایست به همراه ترجمه تعهد محضری صاحب حساب مبنی بر تقبل کلیه هزینه های سفر شخص متقاضی ارائه گردد.5-رزرو بلیط رفت و برگشت حداکثر به مدت 30 روز و یا بلیط خروج از فیلیپین به هر یک از کشورهای که متقاضی برای ورود به آنها ویزا لازم ندارد.6-یک قطعه عکس رنگی 4*3 جدید7-چنانچه شخص زیر 15 سال سن بدون پدر یا مادر سفر میکند تنظیم WEG الزامی است. جهت این امر به بخش کنسولی سفارت مراجعه شود.توجه:*کلیه مدارک می بایست به زبان انگلیسی باشد.*نتیجه درخواست ویزا تنها بعد 5 روز کاری به غیر از روز تحویل مدرک مشخص می گردد.*سفارت در برخی موارد ممکن است از متقاضی ویزا مدارک دیگری درخواست و یا مصاحبه حضوری را تکرار نماید.
شروع قیمت ها از 4,770,000تومان,
کشور مقصد فیلیپین,
شهر مقصد مانیل,
خط هوایی Qatar Airways,
گالری تصاویر
Manila.jpg
Places-to-visit-in-Manila.jpg