تور فیلیپین

Qatar Airways
تاریخ اعتبار :
تا آخر آبان
مدت اقامت :
5 شب مانیل
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
GRAN PRIX MANILA درجه هتل B.B
33700000 33700000 3790000 3100000 2790000
BERJAYA MAKATI درجه هتل B.B
3930000 3930000 4750000 3650000 3940000
ST. GILES MAKATI درجه هتل B.B
3930000 3930000 4750000 3760000 2940000
THE AVENUE HOTEL درجه هتل B.B
4000000 4000000 4870000 3530000 2940000
THE EXCHANGE REGENCY درجه هتل B.B
4000000 4000000 4890000 3760000 2940000
GOLDEN PHOENIX درجه هتل B.B
4110000 4110000 5100000 3880000 2940000
RICHMOND ORTIGAS درجه هتل B.B
4310000 4310000 5430000 3860000 3040000
CITY GARDEN GRAND HOTEL درجه هتل B.B
4440000 4440000 5430000 3810000 3040000
F1 HOTEL درجه هتل B.B
4490000 4490000 5780000 3630000 3040000
DISCOVERY SUITES درجه هتل B.B
4490000 4490000 5780000 4090000 3040000
BELMONT درجه هتل B.B
4710000 4710000 6110000 3730000 3140000
EASTWOOD RICHMOND درجه هتل B.B
4820000 4820000 6110000 4310000 3140000
MANILA HOTEL درجه هتل B.B
4820000 4820000 6340000 4310000 3140000
PAN PACIFIC درجه هتل B.B
4940000 4940000 6680000 3850000 3140000
MAKATI DIAMOND درجه هتل B.B
5010000 5010000 6680000 3850000 3140000
HYATT CITY OF DREAMS درجه هتل B.B
5400000 5400000 7490000 3850000 3140000
PENINSULA MANILA درجه هتل B.B
5400000 5400000 7380000 3850000 3140000
NEW WORLD MAKATI درجه هتل B.B
5400000 5400000 7490000 3850000 3140000
EDSA SHANGRI-LA درجه هتل B.B
5470000 5470000 7610000 4080000 3140000
NOBU HOTEL درجه هتل B.B
5510000 5510000 7720000 3960000 3140000
CONRAD MANILA درجه هتل B.B
5510000 5510000 7720000 4080000 3140000
FAIRMONT MAKATI درجه هتل B.B
5630000 5630000 7840000 3850000 3140000
GRAN PRIX MANILA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
33700000
نرخ اتاق 2 تخته
33700000
نرخ اتاق 1 تخته
3790000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3100000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2790000
موقعیت مکانی
توضیحات
BERJAYA MAKATI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3930000
نرخ اتاق 2 تخته
3930000
نرخ اتاق 1 تخته
4750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3650000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000
موقعیت مکانی
توضیحات
ST. GILES MAKATI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3930000
نرخ اتاق 2 تخته
3930000
نرخ اتاق 1 تخته
4750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3760000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2940000
موقعیت مکانی
توضیحات
THE AVENUE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4000000
نرخ اتاق 2 تخته
4000000
نرخ اتاق 1 تخته
4870000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3530000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2940000
موقعیت مکانی
توضیحات
THE EXCHANGE REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4000000
نرخ اتاق 2 تخته
4000000
نرخ اتاق 1 تخته
4890000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3760000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2940000
موقعیت مکانی
توضیحات
GOLDEN PHOENIX
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4110000
نرخ اتاق 2 تخته
4110000
نرخ اتاق 1 تخته
5100000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3880000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2940000
موقعیت مکانی
توضیحات
RICHMOND ORTIGAS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4310000
نرخ اتاق 2 تخته
4310000
نرخ اتاق 1 تخته
5430000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3860000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3040000
موقعیت مکانی
توضیحات
CITY GARDEN GRAND HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4440000
نرخ اتاق 2 تخته
4440000
نرخ اتاق 1 تخته
5430000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3810000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3040000
موقعیت مکانی
توضیحات
F1 HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4490000
نرخ اتاق 2 تخته
4490000
نرخ اتاق 1 تخته
5780000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3630000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3040000
موقعیت مکانی
توضیحات
DISCOVERY SUITES
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4490000
نرخ اتاق 2 تخته
4490000
نرخ اتاق 1 تخته
5780000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4090000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3040000
موقعیت مکانی
توضیحات
BELMONT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4710000
نرخ اتاق 2 تخته
4710000
نرخ اتاق 1 تخته
6110000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3730000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3140000
موقعیت مکانی
توضیحات
EASTWOOD RICHMOND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4820000
نرخ اتاق 2 تخته
4820000
نرخ اتاق 1 تخته
6110000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4310000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3140000
موقعیت مکانی
توضیحات
MANILA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4820000
نرخ اتاق 2 تخته
4820000
نرخ اتاق 1 تخته
6340000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4310000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3140000
موقعیت مکانی
توضیحات
PAN PACIFIC
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4940000
نرخ اتاق 2 تخته
4940000
نرخ اتاق 1 تخته
6680000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3140000
موقعیت مکانی
توضیحات
MAKATI DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
5010000
نرخ اتاق 2 تخته
5010000
نرخ اتاق 1 تخته
6680000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3140000
موقعیت مکانی
توضیحات
HYATT CITY OF DREAMS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
5400000
نرخ اتاق 2 تخته
5400000
نرخ اتاق 1 تخته
7490000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3140000
موقعیت مکانی
توضیحات
PENINSULA MANILA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
5400000
نرخ اتاق 2 تخته
5400000
نرخ اتاق 1 تخته
7380000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3140000
موقعیت مکانی
توضیحات
NEW WORLD MAKATI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
5400000
نرخ اتاق 2 تخته
5400000
نرخ اتاق 1 تخته
7490000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3140000
موقعیت مکانی
توضیحات
EDSA SHANGRI-LA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
5470000
نرخ اتاق 2 تخته
5470000
نرخ اتاق 1 تخته
7610000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4080000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3140000
موقعیت مکانی
توضیحات
NOBU HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
5510000
نرخ اتاق 2 تخته
5510000
نرخ اتاق 1 تخته
7720000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3960000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3140000
موقعیت مکانی
توضیحات
CONRAD MANILA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
5510000
نرخ اتاق 2 تخته
5510000
نرخ اتاق 1 تخته
7720000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4080000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3140000
موقعیت مکانی
توضیحات
FAIRMONT MAKATI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
5630000
نرخ اتاق 2 تخته
5630000
نرخ اتاق 1 تخته
7840000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3140000
موقعیت مکانی
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ورزش های آبی, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید, تعطیلات جامع,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت 5 شب مانیل,
تاریخ اعتبار تا آخر آبان,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه اقتصادی,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
روز اول تور فیلیپین ( 5 شب مانیل ) : پس ار رسیدن به فرودگاه مانیل توسط راهنمای آژانس هواپیمایی آیشم به سمت هتل میروید و مقدمات ورود به هتل را انجام دهید.
روز دوم تور فیلیپین ( 5 شب مانیل ) : پس از صرف صبحانه در هتل ، تمام روز به صورت وقت آزاد در اختیار مسافرین قرار دارد تا از جاذبه های توریستی پایتخت فیلیپین ( مانیل ) استفاده کنند.

از جمله جاذبه های گردشگری مانیل میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1.آبسنگ مرجانی توباتا

2.کلیسای سن آگوستین

3.آتشفشان مایون

4.جزیره مالاپاسکوا

5.پورتو گلارا

6.پورتو پرنسیا، رودخانه زیرزمینی

7.دونسل

روز سوم تور فیلیپین ( 5 شب مانیل ) : پس از صرف صبحانه در هتل ، تمام روز به صورت وقت آزاد در اختیار مسافرین قرار دارد تا از جاذبه های توریستی پایتخت فیلیپین ( مانیل ) استفاده کنند.

از جمله جاذبه های گردشگری مانیل میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1.آبسنگ مرجانی توباتا

2.کلیسای سن آگوستین

3.آتشفشان مایون

4.جزیره مالاپاسکوا

5.پورتو گلارا

6.پورتو پرنسیا، رودخانه زیرزمینی

7.دونسل

روز چهارم تور فیلیپین ( 5 شب مانیل ) : پس از صرف صبحانه در هتل ، تمام روز به صورت وقت آزاد در اختیار مسافرین قرار دارد تا از جاذبه های توریستی پایتخت فیلیپین ( مانیل ) استفاده کنند.

از جمله جاذبه های گردشگری مانیل میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1.آبسنگ مرجانی توباتا

2.کلیسای سن آگوستین

3.آتشفشان مایون

4.جزیره مالاپاسکوا

5.پورتو گلارا

6.پورتو پرنسیا، رودخانه زیرزمینی

7.دونسل

روز پنجم تور فیلیپین ( 5 شب مانیل ) : پس از صرف صبحانه در هتل ، تمام روز به صورت وقت آزاد در اختیار مسافرین قرار دارد تا از جاذبه های توریستی پایتخت فیلیپین ( مانیل ) استفاده کنند.

از جمله جاذبه های گردشگری مانیل میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1.آبسنگ مرجانی توباتا

2.کلیسای سن آگوستین

3.آتشفشان مایون

4.جزیره مالاپاسکوا

5.پورتو گلارا

6.پورتو پرنسیا، رودخانه زیرزمینی

7.دونسل

روز ششم تور فیلیپین ( 5 شب مانیل ) : پس از تحویل اتاق های هتل در مانیل به سمت فرودگاه رفته تا مانیل را به مقصد تهران ترک کنیم.
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 3,370,000تومان,
کشور مقصد فیلیپین,
شهر مقصد مانیل,
خط هوایی Qatar Airways,
گالری تصاویر