• قوانین جدید مربوط به پروازها

قوانین جدید مربوط به پروازها

توافق دوازده جانبه بین شرکت های هواپیمایی داخلی در رابطه با تاخیر و یا ابطال پروازها و ارسال دستورالعمل جدید به دفاتر خدمات مسافربری ارسال شد.

به منظور همکاری و پذیرش متقابل مسافران پروازهای داخلی اعم از برنامه ای و چارتری توسط شرکت های هواپیمایی در شرایط ابطال، بروز تاخیر بیش از 2 ساعت و یا ایجاد اشکال در پذیرش مسافر به دلایل عملیاتی از سوی شرکت های هواپیمایی بین دوازده شرکت توافقنامه ای از تاریخ اول شهریور به مدت 2سال منعقد شده است.

به موجب این بند 3-7 این توافقنامه به دفاتر فروش هما، دفاتر خدمات مسافر هوایی می باید در خصوص استرداد بلیت آن دسته از مسافران که پرواز خود را از دست داده اند باید به شرایط ذیل عمل کنند.

1. بلیت الکترونیکی و یا کاغذی آن دسته از مسافرانی که پرواز داخلی اول و یا پرواز داخلی دوم را به علت تاخیر و یا ابطال پرواز داخلی اول و یا پرواز داخلی دوم از دست داده اند از هر گونه کسر هزینه ابطال بلیت معاف خواهند بود، مشروط به اینکه تاریخ صدور این بلیت قبل از تاریخ پرواز باطل شده باشد.

2. شرکت های هواپیمایی مربوط تاخیر و یا ابطال کننده پرواز موظف است بلیت مسیر ابطالی و یا تاخیر مسافر خود را ممهور به مهر علت تاخیر و یا ابطال پرواز کرده تا از سوی مسافر به منظور عدم کسر هزینه ابطال بلیت ادامه مسیر و یا برگشت خود، به شرکت ارائه ثانویه ارائه دهد.

pic141035210001

گالری تصاویر