رزرو آنلاین

 • تور بالی

تور بالی

Qatar Airways
تاریخ اعتبار :
تا 15 اسفند
مدت اقامت :
تور بالی 7 شب
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
NEO HOTEL درجه هتل B.B

3590000 تومان

4080000 تومان

3590000 تومان

3370000 تومان

VASANTI درجه هتل B.B

3790000 تومان

4540000 تومان

3790000 تومان

3810000 تومان

3450000 تومان

WHITE ROSE درجه هتل B.B

3850000 تومان

4580000 تومان

3850000 تومان

3930000 تومان

3410000 تومان

BALI RANI درجه هتل B.B

3950000 تومان

4790000 تومان

3950000 تومان

3830000 تومان

3370000 تومان

ASTON KUTA درجه هتل B.B

4100000 تومان

5090000 تومان

4100000 تومان

3980000 تومان

3410000 تومان

SUN ISLAND درجه هتل B.B

4140000 تومان

5170000 تومان

4140000 تومان

3950000 تومان

3450000 تومان

KUTA PARADISO درجه هتل B.B

4160000 تومان

5210000 تومان

4160000 تومان

4160000 تومان

3450000 تومان

GRAND BALI درجه هتل B.B

4270000 تومان

5420000 تومان

4270000 تومان

4250000 تومان

3490000 تومان

AYODYA درجه هتل B.B

4460000 تومان

5840000 تومان

4460000 تومان

4040000 تومان

3530000 تومان

RAMADA درجه هتل B.B

4500000 تومان

5890000 تومان

4500000 تومان

4330000 تومان

3490000 تومان

THE ANVAYA درجه هتل B.B

4520000 تومان

5930000 تومان

4520000 تومان

4420000 تومان

3490000 تومان

NUSA DUA BEACH درجه هتل B.B

4770000 تومان

6430000 تومان

4770000 تومان

4210000 تومان

3530000 تومان

DISCOVERY K.P درجه هتل B.B

4820000 تومان

6520000 تومان

4820000 تومان

4330000 تومان

3530000 تومان

CONRAD درجه هتل B.B

5170000 تومان

7250000 تومان

5170000 تومان

4310000 تومان

3630000 تومان

SHERATON درجه هتل B.B

5210000 تومان

7580000 تومان

5210000 تومان

4470000 تومان

3800000 تومان

WESTIN درجه هتل B.B

5290000 تومان

7370000 تومان

5290000 تومان

5360000 تومان

3630000 تومان

SOFITEL درجه هتل B.B

5460000 تومان

7710000 تومان

5460000 تومان

4180000 تومان

3680000 تومان

THE LAGUNA درجه هتل B.B

5590000 تومان

7960000 تومان

5590000 تومان

5250000 تومان

3630000 تومان

MULIA BALI درجه هتل B.B

6600000 تومان

9980000 تومان

6600000 تومان

NEO HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4080000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3590000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

3370000 تومان

موقعیت
توضیحات
VASANTI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4540000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3790000 تومان

کودک با تخت

3810000 تومان

کودک بدون تخت

3450000 تومان

موقعیت
توضیحات
WHITE ROSE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4580000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3850000 تومان

کودک با تخت

3930000 تومان

کودک بدون تخت

3410000 تومان

موقعیت
توضیحات
BALI RANI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3950000 تومان

کودک با تخت

3830000 تومان

کودک بدون تخت

3370000 تومان

موقعیت
توضیحات
ASTON KUTA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4100000 تومان

کودک با تخت

3980000 تومان

کودک بدون تخت

3410000 تومان

موقعیت
توضیحات
SUN ISLAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5170000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4140000 تومان

کودک با تخت

3950000 تومان

کودک بدون تخت

3450000 تومان

موقعیت
توضیحات
KUTA PARADISO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5210000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4160000 تومان

کودک با تخت

4160000 تومان

کودک بدون تخت

3450000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND BALI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5420000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4270000 تومان

کودک با تخت

4250000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

موقعیت
توضیحات
AYODYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5840000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4460000 تومان

کودک با تخت

4040000 تومان

کودک بدون تخت

3530000 تومان

موقعیت
توضیحات
RAMADA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4500000 تومان

کودک با تخت

4330000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

موقعیت
توضیحات
THE ANVAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5930000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4520000 تومان

کودک با تخت

4420000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

موقعیت
توضیحات
NUSA DUA BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6430000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4770000 تومان

کودک با تخت

4210000 تومان

کودک بدون تخت

3530000 تومان

موقعیت
توضیحات
DISCOVERY K.P
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6520000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4820000 تومان

کودک با تخت

4330000 تومان

کودک بدون تخت

3530000 تومان

موقعیت
توضیحات
CONRAD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7250000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5170000 تومان

کودک با تخت

4310000 تومان

کودک بدون تخت

3630000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5210000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7580000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5210000 تومان

کودک با تخت

4470000 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت
توضیحات
WESTIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7370000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5290000 تومان

کودک با تخت

5360000 تومان

کودک بدون تخت

3630000 تومان

موقعیت
توضیحات
SOFITEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7710000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5460000 تومان

کودک با تخت

4180000 تومان

کودک بدون تخت

3680000 تومان

موقعیت
توضیحات
THE LAGUNA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7960000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5590000 تومان

کودک با تخت

5250000 تومان

کودک بدون تخت

3630000 تومان

موقعیت
توضیحات
MULIA BALI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9980000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

6600000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور هنر و فرهنگ, شهر و خرید, طبیعت گردی, ورزش های آبی, ساحل, تعطیلات جامع,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور بالی 7 شب,
تاریخ اعتبار تا 15 اسفند,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه اقتصادی,
خدمات صبحانه, گرفتن ویزا, راهنما فرودگاه, گشت خرید, گشت شهری, بیمه مسافرتی, سیم کارت, راهنمای تور,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
روز اول تور بالی : پس از ورود به فرودگاه بالی،نماینده ما در فرودگاه به دنبال شما می آید و ترانسفر شما تا هتل را انجام میدهد، پس از ورود به هتل باقی روز به صورت وقت آزاد در اختیار مسافرین محترم میباشد.
روز دوم تور بالی : نماینده ما صبح روز دوم در هتل، پس از صرف صبحانه شما را به گشت یک روزه بالی می برد تا از مناظر زیبای این جزیره لذت برده و پس از صرف ناهار به سمت هتل برمیگردید.
روز سوم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز چهارم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز پنجم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز ششم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز هفتم تور بالی : در روز آخر پس از تحویل اتاق، نماینده ما در جلوی هتل منتظر شماست تا شما را تا فرودگاه همراهی کند.
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 3,590,000تومان,
کشور مقصد اندونزی,
شهر مقصد بالی,
خط هوایی Qatar Airways,
گالری تصاویر
 • آبشارهای زیبای بالی

  آبشارهای زیبای بالی

  آبشارهای زیبای بالی آبشارهای بالی از فوق العاده ترین آبشارهای دنیا میباشند، با طبیعتی شگفت انگیز که مناسب برای مسافران ماجراجو است، در اعماق جنگل های کوهستانی مرکز بالی آبشارهای بالی به شما پاداش سفر هیجان انگیزتان را از طریق مناطق کمتر به کاوش درآمده ی جزیره بالی، با مناظر بکر و جذاب وعده یک تجربه آرامش بخش فراموش نشدنی را میدهد. آبشارهای بالی به شما اجازه استراحت در کنار استخر طبیعی خود در تمام طول سال را میدهد. ارائه مناظر نفس گیری که دوستداران طبیعت وعلاقه مندان به عکاسی را مجذوب این آبشارها میکند. آبشار محبوب دوقلو Gitgit که نسبتا دارای دسترسی آسان از کنار جاده است.در ادامه به معرفی زیباترین آبشارهای بالی می پردازیم. Aling-Aling aling به عنوان یکی از آبشارهای بالی در منطقه شمال بالی نزدیک به پایتخت سینگراجا، واقع شده است. آبشار Aling-Aling توقفگاه آسان و آرامش بخش در تورهای گردشگری بالی است. Aling-Aling قابل دسترس از مسیرهای پایین زمین های برنج است. پس از یک پیاده روی، جایزه خود را مشاهده خواهید کرد. انتظار برای دیدن آبشار به پایان رسیده و آبشار Aling-Aling به عنوان آبشار 35 متری زیبا ازشما استقبال میکند با بخور سرد و هوای مطبوع. کمی از آب آبشار به یک استخر هدایت میشود که در آن شما می توانید شیرجه بزنید. فقط احتیاط کنید در برخورد با سنگهای لغزنده و دندانه دار در اطراف محوطه آبشار. Location: Jalan Sambangan, Sukasada, Buleleng [(img)|1035683545331001B] Banyumala توسط مردم محلی به عنوان Air Terjun Tirta Kuning یا آبشار آب زرد معرفی میشود، برای رسیدن به آبشار Banyumala نیاز به طی کردن یک مسیر وجود دارد،این آبشار واقع شده در دره های سرسبز روستای Wanagiri در Buleleng شمال بالی. مسیر مناسبی برای رسیدن به این آبشار در طول سال ها ساخته شده است برای سهولت دسترسی بازدید کنندگان به این آبشار. خاک سخت و نرده هایی از جنس بامبو و همپنین نردبان در برخی از مناطق در طول مسیر قرار داده شده است. این یک آبشار ملایم با جریان ثابت در حال فرودآمدن است دو جریان آب کوچکتر دیگر سرازیر میشود به سمت آن و در پایین آن یک استخر با آب بسیار روشن و کم عمق، وجود دارد که خوب است برای خیس کردن خود و تفریح، اما برای شنا نمی شود. Location: Jalan Tirta Kuning, Wanagiri, Sukasada, Buleleng [(img)|1035684545331001B] Blahmantung Waterfalls یک آبشار دیدنی و جذاب با طول بیش از 100 متر، این آبشار در نزدیکی منطقه Pupuan در Regency Tabanan بالی واقع شده است که بسیار شگفت انگیز است، به خصوص در طول فصل باران. مسیر دسترسی به این آبشار شیب دار است و مزارع سرسبز برنج دراین منطقه وجود دارد،با عبور از روستای Antosari شما در واقع می توانید آبشار Blahmantung را ببینید. اولین آبشار 50متری بلند، در نزدیکی حرم واقع است. صد متر دورتر و در امتداد یک رودخانه آبشار دوم است، در ارتفاع کمی پایین تر.در گذشته یک پل و یک سد برای آبیاری وجود داشته است. منطقه جنگلی سرسبز مناسب برای یک توقفگاه خنک در تور بالی در منطقه غرب بالی می باشد. Location: Pujungan village, Pupuan, Tabanan [(img)|1035685545331001B] Carat این آبشار در روستای Tamblang، واقع در نزدیکی پایتخت شمال بالی از سینگراجا قرار گرفته است. این آبشار از طریق یک مسیر در یک و نیم کیلومتری از جاده اصلی سینگراجا،قابل دسترسی است.مسیرهای پیاده روی آن از مزارع محلی قهوه و میخک روستا قابل دسترسی هستند. این آبشار زیبا توسط صخره های سنگی تزیین شده و حدود صد متر ارتفاع دارد. Location: Jalan Raya Tamblang, Singaraja, Buleleng [(img)|1035686545331001B] Dusun Kuning این آبشار در 6 کیلومتری شهر BANGLI روستای تامان بالی، واقع شده است. Dusun Kuning آبشاری 25 متری میباشد با تغذیه از جریان جنوب رودخانهMelangit. این آبشار قابل دسترسی است با پیاده روی نیم کیلومتری از روستاهای اصلی. پس از رسیدن به ابشار، آرامش میگیرید با هوای خنک و تازه با مناظر جنگلی زیبا. Location: Bangli [(img)|1035687545331001B] Gitgit Waterfalls این آبشار محبوب ترین آبشار در این جزیره است. با فاصله ی 10 کیومتری از جنوب سینگراجا در شمال بالی قرار گرفته است. و به راحتی از جاده اصلی Bedugulسینگراجا در دسترس است. پس از چند دقیقه پیاده روی، شما می توانید از آبشار 40 متری دیدنی و جذاب با فواره زدن اب های بلند به طور مداوم با استخر سنگی که در آن بازدید کنندگان دوست دارند در آن بپرند لذت ببرید. این آبشار نیز شناخته شده به عنوان آبشار دوقلو یا Terjun KEMBAR Gitgit، که با توجه به جریان تقسیم آن افزایش یافته است.در همین نزدیکی یک آبشار دیگر به نام Mekalongan قرار دارد که ادامه آبشار Gitgit است. Location: Jalan Raya Bedugul-Singaraja, Sukasada, Buleleng [(img)|1035688545331001B] Sing Sing 'Daybreak' Waterfall این آبشار با فاصله از غرب لاوینا واقع شده است،در 50کیلومتری غرب ساحل لاوینا. سپیده دم آبشار، هوای مطبوع،از جذابیت های این آبشار است. اگر چه این آبشار خیلی بزرگ نیست، اما این آبشار از ویژگی یک استخر در پایین خود برخوردار است، که فوق العاده است برای شنا کردن. در طول فصل باران، آبشار دیدنی و جذاب است،و کم کم در فصل خشک بطور نامنظم کاهش می یابد. Location: Jalan Air Terjun Sing-Sing, Cempaga village, Lovina [(img)|1035685645331001B] Jembong آبشار Jembong، واقع در روستای Ambengan در منطقه Sukasada ، شمال بالی است. به راحتی با یک فاصله کوتاه از طریق مزارع کاکائو محلی قابل دسترس است، و در طول آن مسیرهای سنگی و جریان کوچک آب وجود دارد. در پایین آن یک استخر آب شیرین روشن است که در آن شما می توانید شنا کنید. Location: Sukasada, Buleleng [(img)|1035689545331001B] Juwuk Manis یکی از معدود آبشارها در منطقه غرب بالی،آبشارJuwuk Manis است که در داخل یک محله به همین نام درJembrana واقع شده است. رفتن به این آبشار نیاز به مقداری تلاش دارد برای عبور از تپه ها و صخره های جنگلی تند و مزارع قهوه محلی. با این حال، پس از طی نمودن این مسیر جایزه آن آبشارعجیب و جالب با یک استخر آرامش بخش است. Location: Pangyangan village, Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Pekutatan, Negara [(img)|1035680645331001B] Munduk and Melanting Waterfalls در ارتفاعات مرکزی شمال بالی آبشارهای Munduk و Melanting قرار گرفته اند که در لیست محبوب ترین آبشارهای بالی هستند. این آبشار در روستای Munduk در REGENCY Buleleng در حدود 850متر بالاتر از سطح دریا، که برای لذت بردن از هوای خالص تازه کوهستان و مناظر کوه فوق العاده زیبا بسیار مناسب هستند واقع شده است. Location: Gobleg village, Banyuatis, Buleleng [(img)|1035682645331001B] Nungnung Nungnung در روستایی به همین نام، نزدیک به جنوب بالی اما در حدود 900متر بالاتر از سطح دریا، و تنها در 90 دقیقه یا با رانندگی دو ساعته از کوتا واقع شده است. رسیدن به این آبشار که شاید یکی از مسیرهای لذت بخش، با وسعت مزارع برنج و مزارع سرسبز همراه است. رسیدن به این آبشار نیاز به عبور از مسیرهای شیب دار دارد،البته چندین نشیمن گاه چوبی که در آن شما می توانید توقف کنید و کمی استراحت کنید وجود دارد. پس از عبور از یک پل کوچک، آبشار 50 متری با قد بلند به شما خوش آمد می گوید با ریزش آب برابر یک دره سبز متراکم. Location: Plaga village, Petang, Badung [(img)|1035683645331001B] Sekumpul Waterfall آبشارSekumpul یکی از جاذبه های طبیعی در بالی است. این آبشار که مجموعه ای از شش تا هفت آبشار باریک است در مرکز یک دره بامبو جنگلی سرسبز قرار دارد. شما می توانید از طریق روستایی به اسم Sekumpul ، که در منطقه مرتفع نایب السلطنه Buleleng در شمال بالی واقع شده است به این آبشار برسید. این روستا با یک ساعت رانندگی از جنوب شرقی ساحل لاوینا در دسترس است. این آبشار توسط دو جریان مرتفع تغذیه میشود، و از در دسترس ترین آبشار در مجموعه آبشارهای بالی است. در طول مسیر نشیمنگاه هایی ساخته شده که در آن شما می توانید خود را خنک کنید و نفس خود را تازه کنید. این آبشار 80 متر بلندی دارد و بسیار باشکوه است. Location: Jalan Raya Desa Sekumpul, Sawan, Lemukih, Buleleng [(img)|1035684645331001B] Singsing Waterfall آبشارSINGSING یکی از گنجینه های پنهان شمال بالی، که یک گزینه عالی برای دوستداران طبیعت و کسانی که میل شدید برای ماجراجویی دارند در اطراف ساحل لاوینا و یا پایتخت سینگراجا است. این آبشار در تپه های جنگلی روستای Cempaga در بنجار، در 50 کیلومتری غرب از مرکز شهر و مناطق استراحتگاه اصلی ساحل واقع شده است. رسیدن به این آبشار نیاز به 20 دقیقه پیاده روی دارد، با شروع از محله روستایی و در امتداد مسیر جنگل. بهترین زمان برای رفتن به این آبشار در طول فصل بارندگی است (اکتبر تا آوریل). همچنین یک استخر فوق العاده برای شناکردن نیز دارد. Location: Jalan Air Terjun Sing-Sing, Banjar, Buleleng [(img)|1035685645331001B] Tegenungan Waterfall آبشارTegenungan یکی از مکان های جذاب برای دوستداران طبیعت است. که قرار گرفته در نیمه راه میان یوبود و مرکز استان بالی در Denpasar ، و از نزدیک ترین جاذبه های طبیعی است که شما می توانید در عرض تنها نیم ساعت از جنوب شرقی شهر Ubud به آن برسید. رفتن به این آبشار با یک رانندگی دلپذیراز پایین جاده روستا از مزارع سبز برنج در هر دو طرف است. پس از رسیدن به پایان راه، شما را به یک پارکینگ تازه ساخته شده در منطقه هدایت میکنند.با بلیطی حدود یک دلار. در این منطقه مغازه های صنایع دستی و هنری و سوغاتی با غرفه های کوچک فروش تنقلات و نوشیدنی های سرد محلی وجود دارد. لذت ببرید از یک شیرجه در استخر آن. Location: Kemenuh, Sukawati, Gianyar [(img)|1035687645331001B] Yeh Mampeh or Les این آبشار یکی از آبشارهای دور بالی است، و در روستایی به همین نام، در شمال بالی شناخته شده است. این مکان به شما آرامش لذت بخشی از طریق مناطر فوق العاده و جو آرامش بخش خود ارائه میدهد. آبشار 30 متری با فرو ریختن به یک استخر آب شفاف، با سنگهای مجاور با شاخ و برگهای ارکیده وحشی حس شگفت انگیزی به شما میدهد. شما میتوانید در استخر این آبشار شنا کنید و از هوای مطبوع آن لذت ببرید. Location: Les village, Tejakula, Buleleng [(img)|1035681645331001B] بالی|سفر به بالی|اندونزی|جاذبه های گردشگری اندونزی|جاهای دیدنی بالی|مراکز خرید بالی|رستوران های بالی|رزرو هتل بالی|ویزا|بلیط هواپیما اندونزی|تور بالی|تور ارزان بالی|تور اندونزی|جاکارتا|قیمت تور بالی|تور نوروزی بالی|تور تابستان بالی|سفر به اندونزی|مراکز خرید اندونزی|طبیعت بالی برای مشاهده[(link)|پکیج های بالی|http://www.aysham.com/تور-بالی] و [(link)|تور بالی|http://www.aysham.com/تور-بالی/قیمت-تور-بالی/تور-بالی-ارزان/تور-بالی-سنگاپور/تور-اندونزی/تور-بالی-نوروز/تور-بالی-تابستان] و [(link)|درباره بالی|http://www.aysham.com/درباره-اندونزی] و [(link)|آب و هوای بالی |http://www.aysham.com/آب-هوا-بالی]کلیک کنید.

  پارک حیوانات بالی

  پارک حیوانات بالی

  پارک حیوانات بالی Alas Kedaton Monkey Forest in Bali این پارک در روستای Kutuh در منطقه مارگا، Tabanan، حدود 25 کیلومتری شمال شرق Denpasar در مرکز جزیره واقع شده است، و 4.5 کیلومتر از Tabanan فاصله دارد.جنگل میمون با صدها عدد میمون خاکستری دم دراز ماکاکا پر شده است. به همین دلیل است که به عنوان 'جنگل میمون' شناخته شده است. این پارک به عنوان مقصد اصلی توریستها در این جزیره واقع شده است. موقعیت: Kutuh Village, Marga District, Tabanan آدرس: Jalan Raya Alas Kedaton, Marga, Tabanan Bali Bird Park & Reptile Park پارک پرندگان بالی و پارک خزندگان مناسب برای تمام خانواده است برای جاذبه های منحصر به فرد و آموزشی آن. دو هکتار از باغ های گرمسیری را تشکیل داده است. یک پیاده روی جالب در میان مجموعه ای غنی از نزدیک به یک هزار پرندگان عجیب و غریب از مجمع الجزایر اندونزی و سراسر جهان است. پارک پرندگان بالی در روستای Batubulan، از ریجنسی قرار گرفته است، توقفگاه بین راهی مناسب برای کسانی که در تور های گردشگری به اینجا می آیند. برای دوستداران پرنده مسیر بسیار جذاب و سرگرم کننده است. موقعیت: Jalan Serma Cok Ngurah Gambir, Singapadu, Batubulan, Gianyar Tel: +62 (0)361 299 352 [(img)|1035685195331001B] [(img)|1035686195331001B] [(img)|1035687195331001B] [(img)|1035688195331001B] [(img)|1035689195331001B] [(img)|1035680295331001B] [(img)|1035681295331001B] برای مشاهده[(link)|پکیج های بالی|http://www.aysham.com/تور-بالی] و [(link)|تور بالی|http://www.aysham.com/تور-بالی/قیمت-تور-بالی/تور-بالی-ارزان/تور-بالی-سنگاپور/تور-اندونزی/تور-بالی-نوروز/تور-بالی-تابستان] و [(link)|درباره بالی|http://www.aysham.com/درباره-اندونزی] و [(link)|آب و هوای بالی |http://www.aysham.com/آب-هوا-بالی]کلیک کنید. [(link)|تور بالی|http://www.aysham.com/تور-بالی]