تور مالدیو

Qatar Airways
تاریخ اعتبار :
تا آخر آبان
مدت اقامت :
تور مالدیو 5 شب
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
HOLIDAY ISLAND درجه هتل H.B
5990000 5990000 7850000 3700000
PARADISE ISLAND درجه هتل H.B
6190000 6190000 8480000 3390000
PARADISE ISLAND درجه هتل B.B
8660000 8660000 13560000 3390000
SUN ISLAND درجه هتل H.B
6280000 6280000 8020000 3900000
SUN ISLAND درجه هتل H.B
7150000 7150000 10390000 3380000
SHERATON FULLMOON درجه هتل B.B
6980000 6980000 10240000 3290000
SHERATON FULLMOON درجه هتل B.B
7300000 7300000 10880000 3290000
SHERATON FULLMOON درجه هتل B.B
9490000 9490000 15260000 3290000
ROYAL ISLAND درجه هتل H.B
7070000 7070000 9590000 3700000
KURUMBA درجه هتل B.B
7170000 7170000 10220000 4460000
KURUMBA درجه هتل B.B
8240000 8240000 12350000 4460000
VELASSARU درجه هتل B.B
7250000 7250000 10160000 4490000
VELASSARU درجه هتل B.B
9530000 9530000 14270000 3500000
VELASSARU درجه هتل B.B
11580000 11580000 18820000 4490000
VELASSARU درجه هتل B.B
12460000 12460000 21260000 5140000
DHIGALI درجه هتل B.B
8470000 8470000 11750000 4130000
DHIGALI درجه هتل B.B
9650000 9650000 14090000 5240000
COCOON درجه هتل H.B
9160000 9160000 11490000 3930000
VIVANTA BY TAJ درجه هتل B.B
10080000 10080000 16200000 5000000
SHANGRI-LA درجه هتل B.B
10560000 10560000 15650000 4860000
SHANGRI-LA درجه هتل B.B
12370000 12370000 19280000 4860000
TAJ EXOTICA درجه هتل B.B
13530000 13530000 23750000 3160000
LILY BEACH درجه هتل ALL
15030000 15030000 19350000 8590000
W MALDIVES درجه هتل B.B
15180000 15180000 25120000 97740000
HIDEAWAY درجه هتل H.B
15630000 15630000 2585000 4760000
HOLIDAY ISLAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 3 تخته
5990000
نرخ اتاق 2 تخته
5990000
نرخ اتاق 1 تخته
7850000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3700000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
PARADISE ISLAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 3 تخته
6190000
نرخ اتاق 2 تخته
6190000
نرخ اتاق 1 تخته
8480000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3390000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
PARADISE ISLAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
8660000
نرخ اتاق 2 تخته
8660000
نرخ اتاق 1 تخته
13560000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3390000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SUN ISLAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 3 تخته
6280000
نرخ اتاق 2 تخته
6280000
نرخ اتاق 1 تخته
8020000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3900000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SUN ISLAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 3 تخته
7150000
نرخ اتاق 2 تخته
7150000
نرخ اتاق 1 تخته
10390000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3380000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SHERATON FULLMOON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
6980000
نرخ اتاق 2 تخته
6980000
نرخ اتاق 1 تخته
10240000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SHERATON FULLMOON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
7300000
نرخ اتاق 2 تخته
7300000
نرخ اتاق 1 تخته
10880000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SHERATON FULLMOON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
9490000
نرخ اتاق 2 تخته
9490000
نرخ اتاق 1 تخته
15260000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL ISLAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 3 تخته
7070000
نرخ اتاق 2 تخته
7070000
نرخ اتاق 1 تخته
9590000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3700000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
KURUMBA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
7170000
نرخ اتاق 2 تخته
7170000
نرخ اتاق 1 تخته
10220000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4460000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
KURUMBA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
8240000
نرخ اتاق 2 تخته
8240000
نرخ اتاق 1 تخته
12350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4460000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
VELASSARU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
7250000
نرخ اتاق 2 تخته
7250000
نرخ اتاق 1 تخته
10160000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
VELASSARU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
9530000
نرخ اتاق 2 تخته
9530000
نرخ اتاق 1 تخته
14270000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3500000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
VELASSARU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
11580000
نرخ اتاق 2 تخته
11580000
نرخ اتاق 1 تخته
18820000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
VELASSARU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
12460000
نرخ اتاق 2 تخته
12460000
نرخ اتاق 1 تخته
21260000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5140000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
DHIGALI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
8470000
نرخ اتاق 2 تخته
8470000
نرخ اتاق 1 تخته
11750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4130000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
DHIGALI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
9650000
نرخ اتاق 2 تخته
9650000
نرخ اتاق 1 تخته
14090000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5240000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
COCOON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 3 تخته
9160000
نرخ اتاق 2 تخته
9160000
نرخ اتاق 1 تخته
11490000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3930000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
VIVANTA BY TAJ
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
10080000
نرخ اتاق 2 تخته
10080000
نرخ اتاق 1 تخته
16200000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5000000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SHANGRI-LA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
10560000
نرخ اتاق 2 تخته
10560000
نرخ اتاق 1 تخته
15650000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4860000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
SHANGRI-LA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
12370000
نرخ اتاق 2 تخته
12370000
نرخ اتاق 1 تخته
19280000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4860000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
TAJ EXOTICA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
13530000
نرخ اتاق 2 تخته
13530000
نرخ اتاق 1 تخته
23750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3160000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
LILY BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
15030000
نرخ اتاق 2 تخته
15030000
نرخ اتاق 1 تخته
19350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8590000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
W MALDIVES
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
15180000
نرخ اتاق 2 تخته
15180000
نرخ اتاق 1 تخته
25120000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
97740000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
HIDEAWAY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 3 تخته
15630000
نرخ اتاق 2 تخته
15630000
نرخ اتاق 1 تخته
2585000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4760000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور مالدیو 5 شب,
تاریخ اعتبار تا آخر آبان,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنما بین شهری,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
روز اول تور مالدیو : پس از رسیدن به فرودگاه ماله (پایتخت مالدیو) توسط راهنمای ما با ترانسفرهای ویژه هتل با قایق های تندرو و یا پروازهای داخلی به سمت هتل رفته تا اتاق ها را تحویل بگیرید.

تور مالدیو، مجری تور مالدیو، قیمت تور مالدیو، مجری مستقیم تور مالدیو، هتل مالدیو، تور مالدیو ارزان، رزرو بلیط، رزرو هتل، خرید بلیط، خرید بلیط هواپیما، پرواز چارتر

روز دوم تور مالدیو : وقت آزاد در اختیار مسافرین میباشدتا از امکانات هتل و تفریحات آبی موجود در هتل استفاده کنید.

تور مالدیو، مجری تور مالدیو، قیمت تور مالدیو، مجری مستقیم تور مالدیو، هتل مالدیو، تور مالدیو ارزان، رزرو بلیط، رزرو هتل، خرید بلیط، خرید بلیط هواپیما، پرواز چارتر

روز سوم تور مالدیو : وقت آزاد در اختیار مسافرین میباشدتا از امکانات هتل و تفریحات آبی موجود در هتل استفاده کنید.

تور مالدیو، مجری تور مالدیو، قیمت تور مالدیو، مجری مستقیم تور مالدیو، هتل مالدیو، تور مالدیو ارزان، رزرو بلیط، رزرو هتل، خرید بلیط، خرید بلیط هواپیما، پرواز چارتر

روز چهارم تور مالدیو : وقت آزاد در اختیار مسافرین میباشدتا از امکانات هتل و تفریحات آبی موجود در هتل استفاده کنید.

تور مالدیو، مجری تور مالدیو، قیمت تور مالدیو، مجری مستقیم تور مالدیو، هتل مالدیو، تور مالدیو ارزان، رزرو بلیط، رزرو هتل، خرید بلیط، خرید بلیط هواپیما، پرواز چارتر

روز پنجم تور مالدیو : وقت آزاد در اختیار مسافرین میباشدتا از امکانات هتل و تفریحات آبی موجود در هتل استفاده کنید.

تور مالدیو، مجری تور مالدیو، قیمت تور مالدیو، مجری مستقیم تور مالدیو، هتل مالدیو، تور مالدیو ارزان، رزرو بلیط، رزرو هتل، خرید بلیط، خرید بلیط هواپیما، پرواز چارتر

روز ششم تور مالدیو : پس از صرف صبحانه اتاقها را تحویل داده و به سمت فرودگاه میروید تا راهی ایران شوید.

تور مالدیو، مجری تور مالدیو، قیمت تور مالدیو، مجری مستقیم تور مالدیو، هتل مالدیو، تور مالدیو ارزان، رزرو بلیط، رزرو هتل، خرید بلیط، خرید بلیط هواپیما، پرواز چارتر

نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 5,990,000تومان,
کشور مقصد مالدیو,
خط هوایی Qatar Airways,
گالری تصاویر
maldives01.jpg
maldives02.jpg maldives03.jpg maldives04.jpg maldives05.jpg maldives06.jpg