تور مالدیو

Qatar Airways
تاریخ اعتبار :
تا پایان زمستان
مدت اقامت :
تور مالدیو 5 شب
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
HOLIDAY ISLAND درجه هتل H.B

5990000 تومان

7850000 تومان

5990000 تومان

3700000 تومان

PARADISE ISLAND درجه هتل H.B

6190000 تومان

8480000 تومان

6190000 تومان

3390000 تومان

PARADISE ISLAND درجه هتل B.B

8660000 تومان

13560000 تومان

8660000 تومان

3390000 تومان

SUN ISLAND درجه هتل H.B

6280000 تومان

8020000 تومان

6280000 تومان

3900000 تومان

SUN ISLAND درجه هتل H.B

7150000 تومان

10390000 تومان

7150000 تومان

3380000 تومان

SHERATON FULLMOON درجه هتل B.B

6980000 تومان

10240000 تومان

6980000 تومان

3290000 تومان

SHERATON FULLMOON درجه هتل B.B

7300000 تومان

10880000 تومان

7300000 تومان

3290000 تومان

SHERATON FULLMOON درجه هتل B.B

9490000 تومان

15260000 تومان

9490000 تومان

3290000 تومان

ROYAL ISLAND درجه هتل H.B

7070000 تومان

9590000 تومان

7070000 تومان

3700000 تومان

KURUMBA درجه هتل B.B

7170000 تومان

10220000 تومان

7170000 تومان

4460000 تومان

KURUMBA درجه هتل B.B

8240000 تومان

12350000 تومان

8240000 تومان

4460000 تومان

VELASSARU درجه هتل B.B

7250000 تومان

10160000 تومان

7250000 تومان

4490000 تومان

VELASSARU درجه هتل B.B

9530000 تومان

14270000 تومان

9530000 تومان

3500000 تومان

VELASSARU درجه هتل B.B

11580000 تومان

18820000 تومان

11580000 تومان

4490000 تومان

VELASSARU درجه هتل B.B

12460000 تومان

21260000 تومان

12460000 تومان

5140000 تومان

DHIGALI درجه هتل B.B

8470000 تومان

11750000 تومان

8470000 تومان

4130000 تومان

DHIGALI درجه هتل B.B

9650000 تومان

14090000 تومان

9650000 تومان

5240000 تومان

COCOON درجه هتل H.B

9160000 تومان

11490000 تومان

9160000 تومان

3930000 تومان

VIVANTA BY TAJ درجه هتل B.B

10080000 تومان

16200000 تومان

10080000 تومان

5000000 تومان

SHANGRI-LA درجه هتل B.B

10560000 تومان

15650000 تومان

10560000 تومان

4860000 تومان

SHANGRI-LA درجه هتل B.B

12370000 تومان

19280000 تومان

12370000 تومان

4860000 تومان

TAJ EXOTICA درجه هتل B.B

13530000 تومان

23750000 تومان

13530000 تومان

3160000 تومان

LILY BEACH درجه هتل ALL

15030000 تومان

19350000 تومان

15030000 تومان

8590000 تومان

W MALDIVES درجه هتل B.B

15180000 تومان

25120000 تومان

15180000 تومان

97740000 تومان

HIDEAWAY درجه هتل H.B

15630000 تومان

2585000 تومان

15630000 تومان

4760000 تومان

HOLIDAY ISLAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5990000 تومان

کودک با تخت

3700000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
PARADISE ISLAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8480000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

6190000 تومان

کودک با تخت

3390000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
PARADISE ISLAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13560000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

8660000 تومان

کودک با تخت

3390000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
SUN ISLAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

6280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8020000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

6280000 تومان

کودک با تخت

3900000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
SUN ISLAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

7150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

7150000 تومان

کودک با تخت

3380000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
SHERATON FULLMOON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10240000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

6980000 تومان

کودک با تخت

3290000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
SHERATON FULLMOON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10880000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

7300000 تومان

کودک با تخت

3290000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
SHERATON FULLMOON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15260000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

9490000 تومان

کودک با تخت

3290000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
ROYAL ISLAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

7070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9590000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

7070000 تومان

کودک با تخت

3700000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
KURUMBA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10220000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

7170000 تومان

کودک با تخت

4460000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
KURUMBA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12350000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

8240000 تومان

کودک با تخت

4460000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
VELASSARU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10160000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

7250000 تومان

کودک با تخت

4490000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
VELASSARU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14270000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

9530000 تومان

کودک با تخت

3500000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
VELASSARU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18820000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

11580000 تومان

کودک با تخت

4490000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
VELASSARU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21260000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

12460000 تومان

کودک با تخت

5140000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
DHIGALI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11750000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

8470000 تومان

کودک با تخت

4130000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
DHIGALI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

9650000 تومان

کودک با تخت

5240000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
COCOON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

9160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

9160000 تومان

کودک با تخت

3930000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
VIVANTA BY TAJ
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16200000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

10080000 تومان

کودک با تخت

5000000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
SHANGRI-LA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

10560000 تومان

کودک با تخت

4860000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
SHANGRI-LA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19280000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

12370000 تومان

کودک با تخت

4860000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
TAJ EXOTICA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23750000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

13530000 تومان

کودک با تخت

3160000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
LILY BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

15030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19350000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

15030000 تومان

کودک با تخت

8590000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
W MALDIVES
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

15180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25120000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

15180000 تومان

کودک با تخت

97740000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
HIDEAWAY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

15630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2585000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

15630000 تومان

کودک با تخت

4760000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور مالدیو 5 شب,
تاریخ اعتبار تا پایان زمستان,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنما بین شهری,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
روز اول تور مالدیو : پس از رسیدن به فرودگاه ماله (پایتخت مالدیو) توسط راهنمای ما با ترانسفرهای ویژه هتل با قایق های تندرو و یا پروازهای داخلی به سمت هتل رفته تا اتاق ها را تحویل بگیرید.

@val3

تور مالدیو، مجری تور مالدیو، قیمت تور مالدیو، مجری مستقیم تور مالدیو، هتل مالدیو، تور مالدیو ارزان، رزرو بلیط، رزرو هتل، خرید بلیط، خرید بلیط هواپیما، پرواز چارتر

روز دوم تور مالدیو : وقت آزاد در اختیار مسافرین میباشدتا از امکانات هتل و تفریحات آبی موجود در هتل استفاده کنید.

@val3

تور مالدیو، مجری تور مالدیو، قیمت تور مالدیو، مجری مستقیم تور مالدیو، هتل مالدیو، تور مالدیو ارزان، رزرو بلیط، رزرو هتل، خرید بلیط، خرید بلیط هواپیما، پرواز چارتر

روز سوم تور مالدیو : وقت آزاد در اختیار مسافرین میباشدتا از امکانات هتل و تفریحات آبی موجود در هتل استفاده کنید.

@val3

تور مالدیو، مجری تور مالدیو، قیمت تور مالدیو، مجری مستقیم تور مالدیو، هتل مالدیو، تور مالدیو ارزان، رزرو بلیط، رزرو هتل، خرید بلیط، خرید بلیط هواپیما، پرواز چارتر

روز چهارم تور مالدیو : وقت آزاد در اختیار مسافرین میباشدتا از امکانات هتل و تفریحات آبی موجود در هتل استفاده کنید.

@val3

تور مالدیو، مجری تور مالدیو، قیمت تور مالدیو، مجری مستقیم تور مالدیو، هتل مالدیو، تور مالدیو ارزان، رزرو بلیط، رزرو هتل، خرید بلیط، خرید بلیط هواپیما، پرواز چارتر

روز پنجم تور مالدیو : وقت آزاد در اختیار مسافرین میباشدتا از امکانات هتل و تفریحات آبی موجود در هتل استفاده کنید.

@val3

تور مالدیو، مجری تور مالدیو، قیمت تور مالدیو، مجری مستقیم تور مالدیو، هتل مالدیو، تور مالدیو ارزان، رزرو بلیط، رزرو هتل، خرید بلیط، خرید بلیط هواپیما، پرواز چارتر

روز ششم تور مالدیو : پس از صرف صبحانه اتاقها را تحویل داده و به سمت فرودگاه میروید تا راهی ایران شوید.

@val3

تور مالدیو، مجری تور مالدیو، قیمت تور مالدیو، مجری مستقیم تور مالدیو، هتل مالدیو، تور مالدیو ارزان، رزرو بلیط، رزرو هتل، خرید بلیط، خرید بلیط هواپیما، پرواز چارتر

نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 5,990,000تومان,
کشور مقصد مالدیو,
خط هوایی Qatar Airways,
گالری تصاویر
maldives01.jpg
maldives02.jpg maldives03.jpg maldives04.jpg maldives05.jpg maldives06.jpg