Aysham
  • هتل ها
  • جزئیات تور
  • مرتبط ها
  • نظرات
اطلاعات هتل
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
865 دلار
47000000 تومان
1060 دلار
47000000 تومان
865 دلار
47000000 تومان
750 دلار
39000000 تومان
635 دلار
39000000 تومان
960 دلار
47000000 تومان
1055 دلار
47000000 تومان
960 دلار
47000000 تومان
820 دلار
39000000 تومان
680 دلار
39000000 تومان
1150 دلار
47000000 تومان
1500 دلار
47000000 تومان
1150 دلار
47000000 تومان
1000 دلار
39000000 تومان
850 دلار
39000000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

865 دلار

47000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1060 دلار

47000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

865 دلار

47000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

750 دلار

39000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

635 دلار

39000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

960 دلار

47000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1055 دلار

47000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

960 دلار

47000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

820 دلار

39000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

680 دلار

39000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1150 دلار

47000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1500 دلار

47000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1150 دلار

47000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1000 دلار

39000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850 دلار

39000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

برنامه سفر

روز اول تور ویتنام

رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﯽ ﻣﯿﻦ

ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﯽ ﻣﯿﻦ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ. ﺑﮫ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺑﮫ ھﺘﻞ در ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﯽ ﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ. ﺷﺐ را در ھﺘﻞ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

روز دوم تور ویتنام

ﺗﻮر ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﯽ ﻣﯿﻦ

ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ را در ھﺘﻞ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. ﺳﭙﺲ از ﺗﻮر ﺷﮭﺮ ﺑﺮای دﯾﺪن ﮐﺎخ Reunification و ﻓﺮوﺷﮕﺎه Benh Tanh ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ. ﺳﭙﺲ از Notre Dame Cathedral و اداره ﭘﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺳﺘﺎو اﯾﻔﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه، دﯾﺪن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. ﭘﺲ از آن از ﻣﻮزه ی ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺟﻨﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدروھﺎی زرھﯽ، ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ از ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﮫ، ﺑﻤﺐ ھﺎ و اﺳﻠﺤﮫ ھﺎی ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﮐﮫ ھﻢ در داﺧﻞ و ھﻢ در ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﻧﺪ، دﯾﺪن ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد. ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻣﺤﻠﮫ ی ﭼﯿﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ Cholon ﻣﯽ روﯾﻢ و از ﻓﺮوﺷﮕﺎه Binh Tay و ﺑﺮج ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻈﯿﻢ در ﻣﺮﮐﺰ آن دﯾﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭘﺎﮔﻮدای Thien Hau ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ﻗﺮن 19 ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺷﺐ را ﺑﺮای ﮔﺮدش ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ در ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﯽ ﻣﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.

روز ﺳﻮم تور ویتنام

روز آزاد در ھﻮﺷﯽ ﻣﯿﻦ

ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ را در ھﺘﻞ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻘﯿﮫ ﺳﺎﻋﺎت روز را ﺑﺮای ﮔﺮدش و ﺧﺮﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ.

روزﭼﮭﺎرم تور ویتنام

ھﻮﺷﯽ ﻣﯿﻦ-ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﻧﺎﺗﺮﻧﮓ

ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ را در ھﺘﻞ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. ﺳﺎﻋﺖ 8 ﺻﺒﺢ، ﺗﺮﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎھﯽ ﺷﻤﺎ را ﺟﮭﺖ ﭘﺮواز ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺗﺮﻧﮓ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﺖ در ھﺘﻞ ﻧﺎﺗﺮﻧﮓ ﺑﻘﯿﮫ روز را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارﯾﺪ.

روزﭘﻨﺠﻢ تور ویتنام

ﺗﻮر ﺷﮭﺮ ﻧﺎﺗﺮﻧﮓ

ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧه، ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮔﺸﺖ ﺷﮭﺮی را ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﻣﻮﺳﺴﮫ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﯽ وﯾﺘﻨﺎم در ﻣﻨﻄﻘﮫ Cau Da آﻏﺎز

ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﺎﺗﺮﻧﮓ در اﯾﻦ ﻣﻮزه ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ھﺴﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻮدا

ﺑﮫ ﻣﻌﺒﺪ Long Son Pagoda ﻣﯽ روﯾﺪ. و ﭘﺲ از آن ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎﺗﺮﻧﮓ ﻣﯽ روﯾﺪ. ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺷﮭﺮ اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ ﮔﻮﺗﯿﮏ در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ دارای ﺳﮫ ﻧﺎﻗﻮس اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎل1789 در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎﻟﻢ و دﻗﯿﻖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣه ھﺎی ﮔﺸﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻌﺒﺪ Po Nagar و ﺻﺨﺮه ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮر ﺷﮭﺮی ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎزاﭼﮫ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﻞ ﻋﺮﺿﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ھﺴﺖ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

روز ﺷﺸﻢ تور ویتنام

روز آزاد در ﺷﮭﺮ ﻧﺎﺗﺮﻧﮓ

ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ را در ھﺘﻞ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻘﯿﮫ ﺳﺎﻋﺎت روز را ﺑﺮای ﮔﺮدش و ﺧﺮﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ.

روز ھﻔﺘﻢ تور ویتنام

روز آزاد در ﺷﮭﺮ ﻧﺎﺗﺮﻧﮓ

ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ را در ھﺘﻞ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻘﯿﮫ ﺳﺎﻋﺎت روز را ﺑﺮای ﮔﺮدش و ﺧﺮﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ.

روزھﺸﺘﻢ تور ویتنام

ﺑﺎزﮔﺸﺖ به ایران

ﺻﺒﺤﺎﻧه را در ھﺘﻞ ﻧﺎﺗﺮﻧﮓ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺮواز داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﯽ ﻣﯿﻦ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

عنوان

تور ویتنام ( هوشی مین، نهاترنگ)

نوع

ورزش های آبی

ماجراجویی(تور)

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

تعطیلات جامع

روزهای رفت

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

مدت اقامت

3 شب هوشی مین، 4 شب نهاترنگ

تاریخ اعتبار

بهار 1403

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان

زوج ها

سالخوردگان

معلولین

افراد مجرد

جوانان(جامعه هدف)

متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه

بیمه مسافری

راهنما بین شهری

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

پرواز/بلیط داخلی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات

3 شب هوشی مین+4 شب نهاترنگ

شروع قیمت ها از

865 دلار+ 47.000.000 تومان

کشور

ویتنام

شهر

هوشی‌مین

هوشی‌مین

شرکت های هواپیمایی

Emirates Airlines

مقالات مرتبط

جاذبه های گردشگری هوشی مین

جاذبه های گردشگری هوشی مین

جاذبه های گردشگری هوشی مین ویتنام

جاذبه های گردشگری هوشی مین ویتنام

هوشی مین سیتی (سایگون) مرکز تجاری و مالی ویتنام است، با یک تاریخ برجسته چندین صد ساله که معماری های ظریف به جا مانده از تاریخ به خوبی پیشینه هوشی مین را نشان میدهد. این شهر زیبا پس از گذشت سالها بسیار بهبود یافته است و جمعیت فعلی آن بیش از 7 میلیون نفر است. پس از پیروزی رهبر کمونیسم ویتنام، سایگون به شهر هوشی مین تغییر نام داد، اما مرکز شهر هنوز سایگون نامیده می شود. امروزه، شهر هوشی مین به دلیل فرهنگ جذاب، معماری کلاسیک فرانسوی و آسمان خراش های براق و همچنین معابد زیبا، یک مقصد گردشگری محبوب است. این شهر همچنین با کافه های روباز، رستوران های فوق العاده ترکیبی از منوهای فرانسوی، چینی و البته غذاهای محلی ویتنامی دل مسافرین تور ویتنام را می رباید. بسیاری از بهترین جاذبه های هوشی مین (سایگون) در اطراف حوادث جنگ و پیروزی قرن بیست و یکم قرار دارند. برخی از فعالیت های واقعا جذاب تاریخی که برای همه سنین مناسب است در این شهر وجود دارد که برای مسافرین تور ویتنام نیز بسیار جذاب است. از معماری کلاسیک فرانسوی تا هواپیماهای جنگی آمریکا یی کاملا پشتیبانی می شود، قدم زدن در اطراف هوشی مین مانند دیدن گذشته است که با بسیاری از مکان های معروف پراکنده در سراسر شهر زندگی می کند. البته، به عنوان بزرگترین شهر و سرمایه تجاری در ویتنام، با گذشت زمان تغییر می کند و آسمان خراش های مدرن ترکیبی قدیمی و جدید را در یک ویتنام منحصر به فرد به وجود می آورد. در ادامه این مقاله به معرفی مکانهای دیدنی هوشی مین میپردازیم.

درباره شهر ساحلی نها ترنگ ویتنام

درباره شهر ساحلی نها ترنگ ویتنام

شهر ساحلي نها ترنگ ویتنام، در ساحل جنوبي مركزي قرار گرفته است، که دارای حدود شش کیلومتر خط ساحلی زیبا با سواحل شنی سفید، آب های روشن همراه با زندگی دریایی متنوع و ریف های دیدنی، کوه های سرسبز در هر طرف و همچنین 19 جزیره دست نخورده که فقط با یک قایق سواری کوتاه از هم فاصله دارند، می باشد. نها ترنگ با ارائه مناظر دیدنی بی شمار، فعالیت های تفریحی، ساختارهای تاریخی، معابد بودایی و کلیساهای کاتولیک به سبک گوتیک و همچنین چشمه های آب گرم طبیعی، دشت های نمک و آبشارهای منحصر به فرد مکانی هیجان انگیز و دوست داشتنی برای اکثر گردشگران تور ویتنام است. شهر نها ترنگ که شهر ساحلی ویتنام محسوب می شود بهترین گزینه برای بهره بردن از ساحل و آفتاب و تفریحات آبی است که مکانهایی برای همین منظور مانند پارک آبی، قطار هوایی و استخر موجی در نها ترنگ ساخته شده است. نهاترنگ شهری توریستی و مدرن است که با دارا بودن زیباترین تفریحگاه ها و تفرجگاه های ساحلی نسبت به شهرهای ساحلی دیگر ویتنام به مکانی محبوب تر برای گردشگران تور ویتنام تبدیل شده است. در کنار تفریحات و تفرجگاه های ساحلی فراوان، آکواریوم زیبا با گونه‌های متنوعی از موجودات دریایی، حیات وحش کم‌نظیر و موزه ها و مراکز خرید مدرن و بازارهای سنتی نها ترنگ نیز قابل توجه است.

دیدگاه کاربران

اطلاعات مهم

شروع قیمت ها از

865 دلار+ 47.000.000 تومان

تاریخ اعتبار

بهار 1403

کشور

ویتنام

شهر

هوشی‌مین

هوشی‌مین

مدت اقامت

3 شب هوشی مین، 4 شب نهاترنگ