Aysham
  • هتل ها
  • جزئیات تور
  • مرتبط ها
  • نظرات
اطلاعات هتل
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
TIGERLAND
4
F.B
970 دلار
38500000 تومان
1790 دلار
38500000 تومان
970 دلار
38500000 تومان
590 دلار
31500000 تومان
390 دلار
31500000 تومان
SOALTEE
5
B.B
BARAHI
5
F.B
1320 دلار
38500000 تومان
2290 دلار
38500000 تومان
1320 دلار
38500000 تومان
950 دلار
31500000 تومان
590 دلار
31500000 تومان
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
F.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

970 دلار

38500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1790 دلار

38500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

970 دلار

38500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

590 دلار

31500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

390 دلار

31500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
F.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1320 دلار

38500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2290 دلار

38500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1320 دلار

38500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950 دلار

31500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

590 دلار

31500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

برنامه سفر

(روز اول تور نپال نوروز)

ورود به کاتماندو

ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه دﯾﺪار ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎرا ﺗﺎ ھﺘﻞ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ھﺎ در ھﺘﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺷﺐ را در ھﺘﻞ ھﺴﺘﯿﻢ.

(روز دوم تور نپال نوروز)

ﺻﺒﺤﺎﻧه در ھﺘﻞ ھﺴﺘﯿﻢ

ﺻﺒﺢ و ﻇﮭﺮ: ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﯿﺪان ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو دورﺑﺎر و Swayamhbunath

ﻣﯿﺪان دورﺑﺎر ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو: ﻣﯿﺪان دورﺑﺎر ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو ﮐه ﺑه ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ھﺸﺖ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺠﻤﻮﻋه ای از ﻣﻌﺎﺑﺪ، ﮐﺎخ ھﺎ، ﺣﯿﺎط ھﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺪﻣﺖ آن ھﺎ ﺑﮫ ﻗﺮن ھﺎی 12 و 18 ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. Swayambhunath : واﻗﻊ در ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 4 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو، ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮداﯾﯽ ﮐه ﻗﺪﻣﺘﯽ 2500 ﺳﺎﻟه دارد. ﮔﻠﺪﺳﺘه ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﮐه ﺑﺎ ﻗﻠه ای از ﻃﻼﮐﺎری ﻣﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺪس ﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻮداﯾﯿﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﻇﮭﺮ: ﺑﺎزدﯾﺪ از Bhadgaon : ﺑﺎﮐﺘﺎﭘﻮر ﯾﺎ Bhadgaon ﮐه ﺑﺮ روی ﺗﭙه ای در ارﺗﻔﺎع 1401 ﻣﺘﺮی ﻗﺮار دارد، ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﮭﻢ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﮭﺮ در 14 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو در ﺑﺰرﮔﺮاه آرﻧﯿﮑﻮ ﻗﺮار دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮز ﭼﯿﻦ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽﺷﻮد. در اداﻣه از ﻣﻌﺒﺪ اﻟﮭه ﺗﺎﻧﺘﺮﯾﮏ، ﻣﻌﺒﺪ Bhairabh ﺧﺪای وﺣﺸﺖ، ﻣﯿﺪان ﺳﻔﺎل، ﮐﺎخ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺑﺎ 55 ﭘﻨﺠﺮه ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه، دروازه ﻃﻼﯾﯽ و ﻏﯿﺮه دﯾﺪن ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد. شب در ھﺘﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.

(روز سوم تور نپال نوروز)

ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو ﺑه ﭼﯿﺘﻮان / 6 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

صبحانه در ھﺘﻞ ھﺴﺘﯿﻢ.ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺑه ﺳﻤﺖ ﭼﯿﺘﻮان

ﺑه ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن اﺗﺎق را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘه و ﻧﺎھﺎر را ﺻﺮف ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﭼﯿﺘﻮان، دره ﺳﺮﺳﺒﺰ ﭼﯿﺘﻮان ﮐه در داﻣﻨﮫھﺎی رﺷﺘه ﮐﻮه ﭼﻮرﯾﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ کاتماندو ﻗﺮار دارد و اوﻟﯿﻦ ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ. ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ روﯾﺎل ﭼﯿﺘﻮان ﺑه ﺧﺎﻃﺮ اﻧﻮاع ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺑه وﯾﮋه ﮐﺮﮔﺪن ﺷﺎﺧﺪار ﺑﺰرگ ھﻨﺪی و ﺑﺒﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻨﮕﺎل ﮔﺮﯾﺰان ﻣﺸﮭﻮر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ از ﺳﺎﻓﺎری ھﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻗﺎﯾﻖ راﻧﯽ و ﭘﯿﺎده روی در ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺖ.

(روز چهارم تور نپال نوروز)

گشت چیتوان

ﮔﺸﺖ ھﺎ: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از؛ ﺟﯿﭗ ﺳﻮاری، ﻗﺎﯾﻖ راﻧﯽ، ﭘﯿﺎده روی در ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺗﻮر روﺳﺘﺎ، رﻗﺺ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﻏﯿﺮه.

(روز پنجم تور نپال نوروز)

ﭼﯿﺘﻮان ﺑه ﭘﺨﺎرا

ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧه ﺑه ﺳﻤﺖ ﭘﺨﺎرا ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. ﺑه ﻣﺤﺾ ورود اﺗﺎق ھﺎرو ﺗﺤﻮﺑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ. ﺑﻘﯿه روز ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻗﺪم زدن ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼه در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ.

ﭘﺨﺎرا: ﭘﺨﺎرا ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎدر ﻗﻠﮫ ھﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف و درﯾﺎﭼه ھﺎ و رودﺧﺎﻧه ھﺎی ﭘﺮ از ﺑﺮف ﯾﮑﯽ از دﯾﺪﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑه ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ

ارﺗﻔﺎع ﭘﻮﺧﺎرا از 780 ﻣﺘﺮ ﺗﺎ 1350 ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﭙﺎل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. واﻗﻊ در ﺟﺎده اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو و

ﺑﮭﯿﺮاھﺎوا، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﯿﭻ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی در ﺟﮭﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﻗﻠﮫ ھﺎی ھﯿﻤﺎﻟﯿﺎ ﺑﺰرگ را از اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮد. ﺳﮫ ﮐﻮه از ده ﮐﻮه ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﮭﺎن؛ Annapurna ،Dhaulagiri و Manaslu - در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧﻄﯽ 50 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﮭﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻣﻌﺒﺪ Bindhyavasani و درﯾﺎﭼﮫ Phewa، ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و رﺳﺘﻮران ﺳﺎده اﺣﺎﻃﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ، دﻟﭙﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ. ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﮫ رﺷﺘﮫ ﮐﻮه آﻧﺎﭘﻮرﻧﺎ، اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﮐﻮھﻨﻮرداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺮ آﻧﺎﭘﻮرﻧﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ACAP در رﺷﺘﮫھﺎی آﻧﺎﭘﺮوﻧﺎ در ھﯿﻤﺎﻟﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑه ﻋﻨﻮان دروازه ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮھﻨﻮردی "Round Annapurna" ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﻮﺧﺎرا ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻮرﮐﺎ اﺳﺖ)

(روز ششم تور نپال نوروز)

ﻧﻤﺎی ﺻﺒﺢ زود ﺳﺎراﻧﮕﮑﻮت ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑه ھﺘﻞ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻌﺒﺪ ﺑﯿﻨﺪﺑﺎﺳﯿﻨﯽ در ﻣﺴﯿﺮ. ﺻﺒﺤﺎﻧه در ھﺘﻞ ھﺴﺘﯿﻢ. ﺳﭙﺲ ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاری درﯾﺎﭼه phewa و ﺑﻌﺪ از ﻇﮭﺮ از آﺑﺸﺎر دﯾﻮﯾﺲ، ﻏﺎر ﮔﻮﭘﺘﺸﻮر، اردوﮔﺎه ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﺘﯽ، دره ﺳﺘﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. ﺷﺐ در ھﺘﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

(روز هفتم تور نپال نوروز)

ﭘﺨﺎرا ﺑه ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ 6 ﺗﺎ 7 ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧه ﺑه ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ.

ھﺘﻞ را ﺑه ﻣﺤﺾ ورود ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ. ﺑﻘﯿه روز در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺗﻮن ھﺴﺘﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﺮواز ﺗﺮﻧﺴﻔﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻤﺮوزه ﭘﺎﺗﺎن را ﺑﺎ ھﺰﯾﻨه ﺟﺪا اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.

ﭘﺎﺗﺎن: در اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﻌﺒﺪ ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ ﮐﮫ ﻗﺪﻣﺖ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻗﺮن دوازدھﻢ اﺳﺖ، زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﺳﮫ ﻃﺒﻘﮫ، ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺒﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد، دﯾﺪن ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد. ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﮐﻤﭗ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﺘﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﭘﺎﺗﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش ھﺎی ﺗﺒﺘﯽ و ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی ﻣﺠﺴﻤﮫ ھﺎی ﻓﻠﺰی ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد.

(روز هشتم تور نپال نوروز)

ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧه ﺑﺮای ﭘﺮواز ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑه ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯿﺮوﯾﻢ.

عنوان

تور نپال نوروز (کاتماندو، پخارا، چیتوان)

نوع

تور سافاری و حیات وحش

ماجراجویی(تور)

نقاط ناشناخته

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

تعطیلات جامع

طبیعت گردی

روزهای رفت

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

مدت اقامت

3 شب کاتماندو، 2 شب چیتوان، 2 شب پخارا

تاریخ اعتبار

نوروز 1403

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان

زوج ها

سالخوردگان

معلولین

افراد مجرد

جوانان(جامعه هدف)

متخصصان

هزینه

متوسط(وسط)

خدمات

صبحانه

بیمه مسافری

گرفتن ویزا

راهنما بین شهری

پرداخت ورودیه ها

راهنما فرودگاه

گشت تاریخی

گشت خرید

گشت طبیعی

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

صبحانه بوفه

پرواز/بلیط داخلی

راهنما تور

ویزا توریستی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

ملزومات مورد نیاز

کفش مخصوص راه پیمایی

کلاه

کرم ضد آفتاب

عینک آفتابی

کوله پشتی

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

970 دلار + 38.500.000 تومان

کشور

نپال

شهر

کاتماندو

کاتماندو

شرکت های هواپیمایی

Qatar Airways

مقالات مرتبط

توریست های چین، بزرگترین گروه گردشگران خارجی دنیا لقب گرفتند

توریست های چین، بزرگترین گروه گردشگران خارجی دنیا لقب گرفتند

چشم انداز زیبای دره جیوژایگو چین

چشم انداز زیبای دره جیوژایگو چین

چین سرزمین افسانه ای و سرشار از جاذبه های توریستی است. در این مقاله نگاهی به چشم انداز زیبای دره جیوژایگو می اندازیم تا شما عزیزان در تور چین بازدید از این مکان رویایی را فراموش نکنید. دره جیوژایگو چین که قطعا یکی از شگفت انگیز ترین مکان ها بر روی زمین است در استان سیچوان در شمال فلات تبت، در پارک ملی چین واقع شده است. این محل که به ندرت برای خارجی ها شناخته شده بود و از آن را برای استخراج چوب مورد استفاده قرار میگرفت؛ تا اینکه دولت چین آن را به عنوان یک پارک ملی در سال 1982 اعلام کرد. این پارک یکی از جاذبه های توریستی با بیشترین تعداد بازدید در چین از آن زمان تاکنون است. سازمان حفاطت از محیط زیست مسئولیت حفظ و نگهداری این پارک را در برابر اثرات توریسم بر آن بر عهده دارد. جذاب ترین بخش این پارک گشت و گذار در دریاچه ها و آبشارهای آن است. رنگ آب آن متفاوت است ممکن است شفاف، آبی یا سبز فیروزه ای باشد. این منطقه بسیار الهام بخش و افسانه ای است پیشنهاد میشود حتما در تور چین از این دره زیبا و رویایی بازدید کنید. دره با بسیاری از گیاهان بومی پوشیده شده است. جنگل هایی با رنگ مخلوط شده سبز، زرد، نارنجی و قرمز چشم انداز زیبایی را در پاییز فراهم میکند. بنابراین پاییز محبوب ترین فصل بازدید از این دره است. همچنین بسیاری از گونه های پرندگان نادر، و همچنین پستانداران در این دره وجود دارد. پاندای غول پیکر و میمون طلایی دماغ سربالا که بیشترین توجه را از سازمان حفاظت محیط زیست دارند زیرا آنها در معرض انقراض هستند. این دره توسط یونسکو، ذخیره گاه جهانی زیستکره و IUCN محافظت می شود.

هنر باشکوه باغ چینی در کاخ تابستانی پکن

هنر باشکوه باغ چینی در کاخ تابستانی پکن

یک مجموعه تاریخی پر زرق و برق دار از کاخ ها، دریاچه ها و باغ ها در شمال غربی پکن که توسط سازمان یونسکو حفاظت شده است و یکی از بهترین نمونه های باغ چینی است. همه ویژگی های مختلف طبیعی از جمله تپه ها، دریاچه ها و همچنین غرفه ها، معابد، پل ها و کاخ ها در کنار هم یک سایت هماهنگ و زیبا را به وجود آورده است. اولین کاخ این مجموعه در قرن 12 روی تپه ای ساخته شد. بعد از اینکه امپراتور وان ین لیانگ شهر پکن را به عنوان پایتخت امپراتوری خود انتخاب کرد هنرمندان چینی در طول یک قرن این باغ را طراحی و تکمیل کردند. آنها سبک های مختلف از سراسر چین را را به کار بردند. امروزه یک منطقه تفریحی محبوب است که بازدیدکنندگان میتوانند از آرامش و آسایش این باغ و دور بودن از شلوغی شهر لذت ببرند و پیاده روی خوبی داشته باشند،در کنار زیبایی و محیطی سرسبز و معماری بی نظیر. چرا به آنجا برویم؟ مکانی تاریخی، جهت معرفی معماری معروف و هنر باغبانی چینی است. این سایت همچنین نمایش های زیبا و فعالیت های در فضای باز را فراهم می کند. چه زمانی به آنجا برویم؟ در تمام طول سال-هر فصل زیبایی متمایز خود را دارد. چگونه می توانیم به آنجا برویم؟ دسترسی آسان از پکن توسط اتوبوس وجود دارد.

دیدگاه کاربران

اطلاعات مهم

شروع قیمت ها از

970 دلار + 38.500.000 تومان

تاریخ اعتبار

نوروز 1403

کشور

نپال

شهر

کاتماندو

کاتماندو

مدت اقامت

3 شب کاتماندو، 2 شب چیتوان، 2 شب پخارا