Aysham
  • هتل ها
  • جزئیات تور
  • مرتبط ها
  • نظرات
اطلاعات هتل
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
EVEREST
4
B.B
940 دلار
27900000 تومان
1540 دلار
27900000 تومان
940 دلار
27900000 تومان
750 دلار
27900000 تومان
550 دلار
27900000 تومان
SOALTEE
5
B.B
1190 دلار
27900000 تومان
1890 دلار
27900000 تومان
1190 دلار
27900000 تومان
990 دلار
27900000 تومان
790 دلار
27900000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
F.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

940 دلار

27900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1540 دلار

27900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

940 دلار

27900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

750 دلار

27900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550 دلار

27900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
F.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1190 دلار

27900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1890 دلار

27900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1190 دلار

27900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

990 دلار

27900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790 دلار

27900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

برنامه سفر

(روز اول تور نپال )

ورود به کاتماندو

ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه دﯾﺪار ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎرا ﺗﺎ ھﺘﻞ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ھﺎ در ھﺘﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺷﺐ را در ھﺘﻞ ھﺴﺘﯿﻢ.

(روز دوم تور نپال )

ﺻﺒﺤﺎﻧه در ھﺘﻞ ھﺴﺘﯿﻢ

ﺻﺒﺢ و ﻇﮭﺮ: ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﯿﺪان ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو دورﺑﺎر و Swayamhbunath

ﻣﯿﺪان دورﺑﺎر ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو: ﻣﯿﺪان دورﺑﺎر ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو ﮐه ﺑه ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ھﺸﺖ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺠﻤﻮﻋه ای از ﻣﻌﺎﺑﺪ، ﮐﺎخ ھﺎ، ﺣﯿﺎط ھﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺪﻣﺖ آن ھﺎ ﺑﮫ ﻗﺮن ھﺎی 12 و 18 ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. Swayambhunath : واﻗﻊ در ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 4 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو، ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮداﯾﯽ ﮐه ﻗﺪﻣﺘﯽ 2500 ﺳﺎﻟه دارد. ﮔﻠﺪﺳﺘه ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﮐه ﺑﺎ ﻗﻠه ای از ﻃﻼﮐﺎری ﻣﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺪس ﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻮداﯾﯿﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﻇﮭﺮ: ﺑﺎزدﯾﺪ از Bhadgaon : ﺑﺎﮐﺘﺎﭘﻮر ﯾﺎ Bhadgaon ﮐه ﺑﺮ روی ﺗﭙه ای در ارﺗﻔﺎع 1401 ﻣﺘﺮی ﻗﺮار دارد، ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﮭﻢ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﮭﺮ در 14 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو در ﺑﺰرﮔﺮاه آرﻧﯿﮑﻮ ﻗﺮار دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮز ﭼﯿﻦ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽﺷﻮد. در اداﻣه از ﻣﻌﺒﺪ اﻟﮭه ﺗﺎﻧﺘﺮﯾﮏ، ﻣﻌﺒﺪ Bhairabh ﺧﺪای وﺣﺸﺖ، ﻣﯿﺪان ﺳﻔﺎل، ﮐﺎخ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺑﺎ 55 ﭘﻨﺠﺮه ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه، دروازه ﻃﻼﯾﯽ و ﻏﯿﺮه دﯾﺪن ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد. شب در ھﺘﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.

(روز سوم تور نپال )

ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو ﺑه ﭼﯿﺘﻮان / 6 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

صبحانه در ھﺘﻞ ھﺴﺘﯿﻢ.ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺑه ﺳﻤﺖ ﭼﯿﺘﻮان

ﺑه ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن اﺗﺎق را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘه و ﻧﺎھﺎر را ﺻﺮف ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﭼﯿﺘﻮان، دره ﺳﺮﺳﺒﺰ ﭼﯿﺘﻮان ﮐه در داﻣﻨﮫھﺎی رﺷﺘه ﮐﻮه ﭼﻮرﯾﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ کاتماندو ﻗﺮار دارد و اوﻟﯿﻦ ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ. ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ روﯾﺎل ﭼﯿﺘﻮان ﺑه ﺧﺎﻃﺮ اﻧﻮاع ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺑه وﯾﮋه ﮐﺮﮔﺪن ﺷﺎﺧﺪار ﺑﺰرگ ھﻨﺪی و ﺑﺒﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻨﮕﺎل ﮔﺮﯾﺰان ﻣﺸﮭﻮر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ از ﺳﺎﻓﺎری ھﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻗﺎﯾﻖ راﻧﯽ و ﭘﯿﺎده روی در ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺖ.

(روز چهارم تور نپال )

گشت چیتوان

ﮔﺸﺖ ھﺎ: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از؛ ﺟﯿﭗ ﺳﻮاری، ﻗﺎﯾﻖ راﻧﯽ، ﭘﯿﺎده روی در ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺗﻮر روﺳﺘﺎ، رﻗﺺ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﻏﯿﺮه.

(روز پنجم تور نپال )

ﭼﯿﺘﻮان ﺑه ﭘﺨﺎرا

ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧه ﺑه ﺳﻤﺖ ﭘﺨﺎرا ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. ﺑه ﻣﺤﺾ ورود اﺗﺎق ھﺎرو ﺗﺤﻮﺑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ. ﺑﻘﯿه روز ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻗﺪم زدن ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼه در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ.

ﭘﺨﺎرا: ﭘﺨﺎرا ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎدر ﻗﻠﮫ ھﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف و درﯾﺎﭼه ھﺎ و رودﺧﺎﻧه ھﺎی ﭘﺮ از ﺑﺮف ﯾﮑﯽ از دﯾﺪﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑه ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ

ارﺗﻔﺎع ﭘﻮﺧﺎرا از 780 ﻣﺘﺮ ﺗﺎ 1350 ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﭙﺎل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. واﻗﻊ در ﺟﺎده اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو و

ﺑﮭﯿﺮاھﺎوا، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﯿﭻ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی در ﺟﮭﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﻗﻠﮫ ھﺎی ھﯿﻤﺎﻟﯿﺎ ﺑﺰرگ را از اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮد. ﺳﮫ ﮐﻮه از ده ﮐﻮه ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﮭﺎن؛ Annapurna ،Dhaulagiri و Manaslu - در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧﻄﯽ 50 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﮭﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻣﻌﺒﺪ Bindhyavasani و درﯾﺎﭼﮫ Phewa، ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و رﺳﺘﻮران ﺳﺎده اﺣﺎﻃﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ، دﻟﭙﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ. ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﮫ رﺷﺘﮫ ﮐﻮه آﻧﺎﭘﻮرﻧﺎ، اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﮐﻮھﻨﻮرداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺮ آﻧﺎﭘﻮرﻧﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ACAP در رﺷﺘﮫھﺎی آﻧﺎﭘﺮوﻧﺎ در ھﯿﻤﺎﻟﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑه ﻋﻨﻮان دروازه ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮھﻨﻮردی "Round Annapurna" ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﻮﺧﺎرا ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻮرﮐﺎ اﺳﺖ)

(روز ششم تور نپال )

ﻧﻤﺎی ﺻﺒﺢ زود ﺳﺎراﻧﮕﮑﻮت ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑه ھﺘﻞ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻌﺒﺪ ﺑﯿﻨﺪﺑﺎﺳﯿﻨﯽ در ﻣﺴﯿﺮ. ﺻﺒﺤﺎﻧه در ھﺘﻞ ھﺴﺘﯿﻢ. ﺳﭙﺲ ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاری درﯾﺎﭼه phewa و ﺑﻌﺪ از ﻇﮭﺮ از آﺑﺸﺎر دﯾﻮﯾﺲ، ﻏﺎر ﮔﻮﭘﺘﺸﻮر، اردوﮔﺎه ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﺘﯽ، دره ﺳﺘﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. ﺷﺐ در ھﺘﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

(روز هفتم تور نپال )

ﭘﺨﺎرا ﺑه ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ 6 ﺗﺎ 7 ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧه ﺑه ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ.

ھﺘﻞ را ﺑه ﻣﺤﺾ ورود ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ. ﺑﻘﯿه روز در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺗﻮن ھﺴﺘﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﺮواز ﺗﺮﻧﺴﻔﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻤﺮوزه ﭘﺎﺗﺎن را ﺑﺎ ھﺰﯾﻨه ﺟﺪا اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.

ﭘﺎﺗﺎن: در اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﻌﺒﺪ ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ ﮐﮫ ﻗﺪﻣﺖ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻗﺮن دوازدھﻢ اﺳﺖ، زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﺳﮫ ﻃﺒﻘﮫ، ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺒﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد، دﯾﺪن ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد. ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﮐﻤﭗ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﺘﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﭘﺎﺗﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش ھﺎی ﺗﺒﺘﯽ و ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی ﻣﺠﺴﻤﮫ ھﺎی ﻓﻠﺰی ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد.

(روز هشتم تور نپال )

ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧه ﺑﺮای ﭘﺮواز ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑه ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯿﺮوﯾﻢ.

عنوان

تور نپال ( 8 روزه )

نوع

صخره نوردی

اسکی

تور سافاری و حیات وحش

ماجراجویی(تور)

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

تعطیلات جامع

طبیعت گردی

روزهای رفت

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

مدت اقامت

3 شب کاتماندو، 2 شب پخارا، 2 شب چیتوان

تاریخ اعتبار

بهار 1403

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان

زوج ها

سالخوردگان

معلولین

افراد مجرد

جوانان(جامعه هدف)

متخصصان

هزینه

متوسط(وسط)

خدمات

صبحانه

نهار

شام

بیمه مسافری

راهنما بین شهری

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

راهنما تور

ویزا توریستی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات

3 شب کاتماندو، 2 شب پخارا، 2 شب چیتوان

شروع قیمت ها از

940 دلار + 27.90.000 تومان

شرکت های هواپیمایی

flydubai Airlines

مقالات مرتبط

جاذبه های گردشگری نپال

جاذبه های گردشگری نپال

در حالی که کشور زیبای نپال را با کوهستان ها و ورزش پرطرفدار کوهنوردی می شناسند مکان ها و جاذبه های گردشگری بسیاری در [(link)|تور نپال|http://www.aysham.com/تور-نپال] خواهید دید که در ادامه ی این مقاله مختصرا به معرفی آنها میپردازیم.

سوغاتی های نپال

سوغاتی های نپال

هنگام بازدید از کشور نپال کشوری که در میان کوههای سرافراز هیمالیا قرار دارد شما از مردم محلی فقط میهمان نوازی و لبخند و سنت قدیمی و غنی خواهید دید و تقریبا میتوانید کاملا مطمئن باشید که شما دست خالی به کشور خود برنخواهید گشت، در سفر به کشور نپال و در [(link)|تور نپال|http://www.aysham.com/تور-نپال] شما همه نوع سوغاتی پیدا خواهید کرد. آژانس ایشم قصد دارد در ادامه ی این مقاله شما را با برخی از بهترین سوغاتی های کشور نپال آشنا کند با ما همراه باشید. [(img)|1039548685152001B] آژانس مسافرتی آیشم مجری تخصصی تور نپال

برترین مکان های دیدنی نپال

برترین مکان های دیدنی نپال

نپال بهشتی ناشناخته! در [(link)|تور نپال|http://www.aysham.com/تور-نپال] شما ترکیبی هیجان انگیز از ویو و وسعت دید هیمالیایی ، معابد طلایی ، روستاهای تپه ای هیجان انگیز و زندگی وحشی جنگلی را خواهید داشت و تور نپال یکی از فوق العاده ترین سفر های دنیا را به شما پیشنهاد میکند. در ادامه همراه ما باشید تا شما عزیزان را به جاذبه ها و تفریحات هیجان انگیز تور نپال این مسیر کمتر شناخته شده آشنا کنیم. [(img)|1039540985152001B] آژانس مسافرتی آیشم مجری تخصصی [(link)|تور نپال|http://www.aysham.com/تور-نپال]

دیدگاه کاربران

اطلاعات مهم

شروع قیمت ها از

940 دلار + 27.90.000 تومان

تاریخ اعتبار

بهار 1403

مدت اقامت

3 شب کاتماندو، 2 شب پخارا، 2 شب چیتوان