Aysham
مدارک لازم برای اخذ ویزای کانادا

مدارک لازم برای اخذ ویزای کانادا

مدارک لازم برای اخذ ویزای توریستی کانادا اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار از زمان سفر به انضمام کلیه پاسپورت های قدیمی که در آن ها ویزا درج شده است یک قطعه عکس جدید ۳٫۵*۴٫۵ رنگی با زمینه سفید ترجمه شناسنامه و کارت ملی ترجمه سند ازدواج در صورت همراهی فرزندان حتما گواهی اشتغال به تحصیلشان ترجمه شود. تکمیل فرم اطلاعات فردی و فرم اطلاعات خانوادگی برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه مدارک مالی، شامل نامه تمکن به دلار آمریکا به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک به همراه گردش شش ماهه حساب که نشان دهنده میزان درآمد ماهیانه متقاضی باشد. در صورتی که گواهی سپرده بلندمدت، گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار، سند اتومبیل و اجاره نامه دارید نیز ارائه دهید. ترجمه اسناد ملکی مدارک شغلی برای کارمندان: گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت (با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد ماهیانه، نام مدیر یا سوپروایزر و مدت زمان موافقت شده با مرخصی)، ترجمه فیش حقوقی سه ماه آخر، ترجمه لیست بیمه ترجمه حکم کارگزینی کارفرمایان: ترجمه آگهی تاسیس شرکت، آگهی آخرین تغییرات شرکت و آگهی تصمیمات شرکت در روزنامه رسمی، ترجمه لیست بیمه و فیش حقوقی سه ماه آخر کارمندان، ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، نامه تمکن حساب بانکی به نام شرکت و ریزگردش شش ماه آخر به لاتین تجار: ترجمه کارت بازرگانی، گواهی اتاق بازرگانی، ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، ترجمه لیست پرداخت بیمه مهندسان: ترجمه پروانه نظام مهندسی یا جواز ساخت و قراردادهای پیمانکاری در حال اجرا کارخانه داران و صاحبان مشاغل آزاد: ترجمه پروانه بهره برداری، ترجمه جواز کسب، ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده و ترجمه لیست پرداخت بیمه کارگران و کارمندان بازنشستگان: ترجمه حکم بازنشستگی و ترجمه فیش حقوقی سه ماه آخر بازنشستگی (در صورت افزایش حقوق، ترجمه حکم افزایش حقوق بازنشستگی ارائه شود.) دعوت نامه، شامل مشخصات کامل دعوت کننده و متقاضی، نسبت، دلیل سفر متقاضی، آدرس و تلفن، مدت زمان اقامت و هرگونه موارد مرتبط دیگر ، دعوت نامه پس از تنظیم باید به مهر و امضای دفتر نوتاری پابلیک(Notary public) برسد. مدارک فرد دعوت کننده: ارائه کارت شهروندی(Canadian Citizenship Card)، پاسپورت کانادایی، شناسنامه کانادایی(Canadian Birth Certificate) یا کارت اقامت (PR Card) از سوی فرد دعوت کننده الزامی است. همچنین سایر مدارک فرد دعوت کننده شامل گواهی اشتغال به کار، نامه بانک، برگه های مالیاتی (Notice of Assessment) و فرمهای T4 یا .T1 تاثیر بسیار زیادی روی نتیجه درخواست ویزای فرد دعوت شونده دارند. در صورت نداشتن دعوت نامه، ارائه رزرو هتل و شرح برنامه سفر به همراه رزرو بلیط رفت و برگشت کانادا الزامی است. ترجمه رضایت نامه محضری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند. رضایت نامه باید از سوی کسی باشد که آن ها را همراهی نمی کند. ***کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند به تایید دادگستری و وزارت امور خارجه برسند. فرم های مشخصات فردی و خانوادگی را از قسمت دانلود همین صفحه میتوانید دانلود کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ویزای کانادا با کارشناسان فروش آیشم تماس بگیرید. 22277790

مدارک لازم برای اخذ اقامت اسپانیا(اقامت تمکن مالی)

مدارک لازم برای اخذ اقامت اسپانیا(اقامت تمکن مالی)

اقامت تمکن مالی اسپانیا (Spanish non-lucrative residence visa) به کسانی اعطا می‌شود که توان مالی قابل توجهی داشته باشند. 1- اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات دارای مهر و ویزای گذرنامه . الف-مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود. ب.ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است. 2- دو قطعـه عکـس 3.5*4.5 رنگـی، 70 درصد صورت، تمـام رخ بـا زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو، بـدون لبخنـد، بـدون عینـک ، گـردی صورت کاملا مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای 6 مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت و ویزاهـای قبلی یکی نباشـد. 3- اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات آن(شناسنامه افراد 15 سال حتما عکس دار باشد.) (با تاییدیه وزارت امور خارجه ،دادگستری،سفارت اسپانیا) 4- سند ازدواج (با تاییدیه وزارت امور خارجه ،دادگستری،سفارت اسپانیا) 5- داشتن درآمد ماهیانه مناسب: درآمد سرپرست خانواده باید حداقل 2.500 یورو (به ازای سرپرست خانواده) ، 1.000 یورو (به ازای همسر) و 500 یورو (به ازای هر فرزند) باشد. به عنوان مثال، حداقل درآمد سرپرست یک خانواده 4 نفره باید 4.500 یورو باشد. (4.500=2.500+1.000+500*2) 6- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن مالی به زبان انگلیسی و به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در یک روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک. (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر 100 میلیون تومان باشد) گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از 7 روز قبل از مصاحبه روز سفارت باشد. 7- اصل و ترجمه سند مالکیت 8- اصل و ترجمه مدارک شغلی: 7-1- پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی 7-2- وکلا: پروانه وکالت 7-3- مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، ارائه آخرین سه فیش حقوقی و نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال، سـمت و میـزان حقـوق دریافتـی ، سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهـر سـازمان 7-4- بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی 7-5- مشاغل غیردولتی: اصل و ترجمه ی قرارداد همکاری مابین مسافر و محل کارش، گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه سه فیش آخر حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان 7-6- در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات، نامه تاییدیه از صنف 7-7- معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهر سـازمان 9- نداشتن سابقه کیفری(گواهی عدم سوء پیشینه) در ایران و یا هر کشور دیگری که در آن اقامت داشته اید .(با تاییدیه وزارت امور خارجه ،دادگستری،سفارت اسپانیا) 10- گواهی سلامت .(با تاییدیه وزارت امور خارجه ،دادگستری،سفارت اسپانیا) لازم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر درخواسـت گـردد کـه تهیـه و ارائـه آنهـا الزامـی مـی باشـد. *کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی دارند *کلیه مدارک مربوط به سفارت اعم از ترجمه ها، پاسپورت، عکس، پرینت و تمکن مالی باید 3 الی 5 روز قبل از مصاحبه حتما حتما به کانتر مربوطه تحویل داده شود. برای مشاهده پکیج های [(link)|تور اسپانیا|http://www.aysham.com/تور-اسپانیا] کلیک کنید. برای مشاهده پکیج های [(link)|تور اسپانیا نوروز|http://www.aysham.com/تور-اسپانیا-نوروز] کلیک کنید.

اقامتی خاطره انگیز در بهترین هتل های فیلیپین

اقامتی خاطره انگیز در بهترین هتل های فیلیپین

یکی از دغدغه¬هایی که توریست¬ها و گردشگرانی که به فیلیپین سفر می¬کنند با آن مواجه هستند، انتخاب یک هتل مناسب برای اقامت است. این کشور سرسبز و بافرهنگ، همیشه توانسته با امکاناتی که در اختیار مسافرین قرار می¬دهد، پاسخگوی نیاز آن¬ها باشد. این کشور هتل¬ها و اقامتگاه¬های بسیاری در مناطق مختلف دارد که می¬تواند رضایت مسافران را جلب کند. در ادامه با ما همراه باشید تا با بهترین هتل¬های فلیپین آشنا شوید.