Aysham
  • هتل ها
  • جزئیات تور
  • مرتبط ها
  • نظرات
اطلاعات هتل
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
TORINO
4
B.B
13900000 تومان
390 یورو
13900000 تومان
710 یورو
13900000 تومان
390 یورو
11900000 تومان
330 یورو
11900000 تومان
290 یورو
80 یورو
160 یورو
80 یورو
70 یورو
50 یورو
13900000 تومان
420 یورو
13900000 تومان
740 یورو
13900000 تومان
420 یورو
11900000 تومان
360 یورو
11900000 تومان
310 یورو
85 یورو
170 یورو
85 یورو
75 یورو
55 یورو
13900000 تومان
440 یورو
13900000 تومان
760 یورو
13900000 تومان
440 یورو
11900000 تومان
380 یورو
11900000 تومان
330 یورو
90 یورو
180 یورو
90 یورو
80 یورو
60 یورو
13900000 تومان
460 یورو
13900000 تومان
780 یورو
13900000 تومان
460 یورو
11900000 تومان
400 یورو
11900000 تومان
350 یورو
95 یورو
190 یورو
95 یورو
85 یورو
65 یورو
13900000 تومان
480 یورو
13900000 تومان
840 یورو
13900000 تومان
480 یورو
11900000 تومان
420 یورو
11900000 تومان
370 یورو
110 یورو
220 یورو
110 یورو
90 یورو
70 یورو
13900000 تومان
510 یورو
13900000 تومان
900 یورو
13900000 تومان
510 یورو
11900000 تومان
450 یورو
11900000 تومان
400 یورو
120 یورو
240 یورو
120 یورو
100 یورو
80 یورو
13900000 تومان
530 یورو
13900000 تومان
990 یورو
13900000 تومان
530 یورو
11900000 تومان
470 یورو
11900000 تومان
420 یورو
130 یورو
260 یورو
130 یورو
115 یورو
90 یورو
13900000 تومان
570 یورو
13900000 تومان
1010 یورو
13900000 تومان
570 یورو
11900000 تومان
510 یورو
11900000 تومان
460 یورو
140 یورو
280 یورو
140 یورو
125 یورو
100 یورو
13900000 تومان
590 یورو
13900000 تومان
1030 یورو
13900000 تومان
590 یورو
11900000 تومان
530 یورو
11900000 تومان
480 یورو
150 یورو
300 یورو
150 یورو
130 یورو
110 یورو
13900000 تومان
620 یورو
13900000 تومان
1070 یورو
13900000 تومان
620 یورو
11900000 تومان
560 یورو
11900000 تومان
510 یورو
160 یورو
320 یورو
160 یورو
140 یورو
120 یورو
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13900000 تومان

390 یورو

نرخ اتاق یک تخته

13900000 تومان

710 یورو

نرخ اتاق سه تخته

13900000 تومان

390 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11900000 تومان

330 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

290 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

80 یورو

نرخ اتاق یک تخته

160 یورو

نرخ اتاق سه تخته

80 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

70 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

50 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13900000 تومان

420 یورو

نرخ اتاق یک تخته

13900000 تومان

740 یورو

نرخ اتاق سه تخته

13900000 تومان

420 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11900000 تومان

360 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

310 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

85 یورو

نرخ اتاق یک تخته

170 یورو

نرخ اتاق سه تخته

85 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

75 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

55 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13900000 تومان

440 یورو

نرخ اتاق یک تخته

13900000 تومان

760 یورو

نرخ اتاق سه تخته

13900000 تومان

440 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11900000 تومان

380 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

330 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

90 یورو

نرخ اتاق یک تخته

180 یورو

نرخ اتاق سه تخته

90 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

80 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

60 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13900000 تومان

460 یورو

نرخ اتاق یک تخته

13900000 تومان

780 یورو

نرخ اتاق سه تخته

13900000 تومان

460 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11900000 تومان

400 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

350 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

95 یورو

نرخ اتاق یک تخته

190 یورو

نرخ اتاق سه تخته

95 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

85 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

65 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13900000 تومان

480 یورو

نرخ اتاق یک تخته

13900000 تومان

840 یورو

نرخ اتاق سه تخته

13900000 تومان

480 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11900000 تومان

420 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

370 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

110 یورو

نرخ اتاق یک تخته

220 یورو

نرخ اتاق سه تخته

110 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

90 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

70 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13900000 تومان

510 یورو

نرخ اتاق یک تخته

13900000 تومان

900 یورو

نرخ اتاق سه تخته

13900000 تومان

510 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11900000 تومان

450 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

400 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

120 یورو

نرخ اتاق یک تخته

240 یورو

نرخ اتاق سه تخته

120 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

100 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

80 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13900000 تومان

530 یورو

نرخ اتاق یک تخته

13900000 تومان

990 یورو

نرخ اتاق سه تخته

13900000 تومان

530 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11900000 تومان

470 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

420 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

130 یورو

نرخ اتاق یک تخته

260 یورو

نرخ اتاق سه تخته

130 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

115 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

90 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13900000 تومان

570 یورو

نرخ اتاق یک تخته

13900000 تومان

1010 یورو

نرخ اتاق سه تخته

13900000 تومان

570 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11900000 تومان

510 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

460 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

140 یورو

نرخ اتاق یک تخته

280 یورو

نرخ اتاق سه تخته

140 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

125 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

100 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13900000 تومان

590 یورو

نرخ اتاق یک تخته

13900000 تومان

1030 یورو

نرخ اتاق سه تخته

13900000 تومان

590 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11900000 تومان

530 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

480 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

150 یورو

نرخ اتاق یک تخته

300 یورو

نرخ اتاق سه تخته

150 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

130 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

110 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13900000 تومان

620 یورو

نرخ اتاق یک تخته

13900000 تومان

1070 یورو

نرخ اتاق سه تخته

13900000 تومان

620 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11900000 تومان

560 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

510 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

160 یورو

نرخ اتاق یک تخته

320 یورو

نرخ اتاق سه تخته

160 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

140 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

120 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات

برنامه سفر

شهر رم با بیشترین آثار تاریخی ثبت شده در یونسکو اهمیت بازدید از خود را دو چندان کرده است، از همین رو هر ساله جمعیت عظیمی از گردشگران تور ایتالیا راهی این شهر ابدی می شوند و از جاذبه های بی نظیر آن بازدید میکنند. با توجه به موقعیت مکانی جاذبه های گردشگری شهر رم که تقریبا همه ی آن ها در نزدیکی هم قرار گرفته اند میتوان گفت که بازدید از آن ها نیازی به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ندارد. پس نگران بازدید از معروف ترین جاذبه های گردشگری شهر رم در تور ایتالیا خود نباشید چرا که با یک برنامه ریزی صحیح نیز میتوانید در طول سه روز از این شهر باستانی بازدید کنید.

تعدادی از جاذبه های گردشگری رم شامل: کلوسئوم، انجمن رومی ها، بنای یادبود گریبالدی، فواره تروی، کلیسای سنتا ماریا، باغ میوه ی پرتغال و تراستور در رم، تپه ی کاپیتولین، پیازا ناوونا، پانتئون، موزه واتیکان، کلیسا سنت پیتر و پاپ می باشد.

برنامه سفر تور ایتالیا (3 شب و 4 روز رم) : سه ساعت قبل از ساعت پرواز در فرودگاه حضور داشته باشید. پس از بازرسی های مرسوم به گیت مربوط به هواپیمایی ترکیش می روید و سپس چمدان ها را تحویل می دهید و کارت پرواز را دریافت میکنید و بعد از آن به صف کنترل پاسپورت می روید.

روز اول تور ایتالیا

رسیدن به رم ترانسفر تا هتل

پس از رسیدن به فرودگاه رم توسط راهنمای ما که با تابلوی اسم شما به استقبال شما می آید به سمت هتل ترانسفر می شوید و پس از انجام مقدمات کلید اتاق ها به شما تحویل داده میشود.

روز دوم تور ایتالیا

صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد می باشد

میتوانید از تورهای گردشگری موجود در رم استفاده کنید.

به بازدید از بناهای تاریخی، امکان قدیمی، موزه ها و بسیاری از موارد دیگر موجود در شهر رم بروید.

بازدید از پارک ها و باغ های معروف شهر رم نیز میتواند گزینه ی مناسبی برای گذراندن یک روز به یاد ماندنی در تور ایتالیا باشد.

@val3

تور ایتالیا ارزان،قیمت تور ایتالیا،تور ایتالیا،تور ایتالیا رم،تور رم،قیمت تور رم،تور ایتالیا بهار،تور ایتالیا پاییز،تور ایتالیا زمستان،تور ایتالیا تابستان،هتل های رم

روز سوم تور ایتالیا

صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد می باشد

میتوانید به مراکز خرید متنوع و پاساژهای مختلف بروید و برای خود و عزیزانتان سوغاتی تهیه کنید. بسیاری از برندهای مشهور دنیا در مراکز خرید رم شعبه دارند.

برای رفع خستگی و استراحت کردن به یک کافه ی روباز یا رستوران در منطقه های معروف شهر بروید و یک غذای محلی ایتالیایی را امتحان کنید.

روز چهارم تور ایتالیا

صرف صبحانه در هتل

تحویل اتاق

ترانسفر ما شما را تا فرودگاه رم همراهی میکند و به سمت تهران راهی میشوید.

عنوان

تور ایتالیا

نوع

ماجراجویی(تور)

نقاط ناشناخته

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

مدت اقامت

تور 3 شب و 4 روز رم

تاریخ اعتبار

پاییز و زمستان 1400

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان

زوج ها

سالخوردگان

معلولین

افراد مجرد

جوانان(جامعه هدف)

متخصصان

هزینه

متوسط(وسط)

خدمات

صبحانه

بیمه مسافری

ترانسفر فرودگاهی

پرواز/بلیط داخلی

راهنما تور

ویزا توریستی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

390 یورو

کشور

ایتالیا

شرکت های هواپیمایی

Turkish Airlines

مقالات مرتبط

آب و هوای ایتالیا

آب و هوای ایتالیا

ایتالیا

ایتالیا

ایتالیا واقع در جنوب اروپا است، جمهوری ایتالیا، از جمله جزایر بزرگ از سیسیل (سیکیلیا) و ساردنی (ساردینا)است،ایتالیا زمینی به مساحت 301،230 کیلومتر مربع (116306 مایل مربع)را پوشش می دهد. در مقایسه، منطقه قرار گرفته توسط ایتالیا کمی بزرگتر از ایالت آریزونا است. سرزمین اصلی ایتالیا بوت شکل و گسترش به دریای مدیترانه به طول 1185 کیلومتر (736 مایل) و SE-NW عرض 381 کیلومتر (237 مایل) NE-SWدارا میباشد. ایتالیا در شمال توسط سوئیس و اتریش مرز دارا میباشد، در شمال شرقی توسط اسلوونی، در شرق با دریای آدریاتیک و دریاها ایونی، درغرب توسط تایرنین و لیگوریان دریاها، و در شمال غربی با فرانسه مرز دارا میباشد، بایک خط ساحلی 7600 کیلومتر (4712 مایل)نیز ایتالیا دارا میباشد. پایتخت ایتالیا رم است ودر مرکز غرب ایتالیا واقع شده است. [(img)|1035683237831001B|نقشه ی ایتالیا]

مدارک لازم برای اخذ ویزای ایتالیا

مدارک لازم برای اخذ ویزای ایتالیا

1- اصل گذرنامه ی امضاء دار، به همراه گذرنامه های قبلی مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم، ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد. 2- 2 قطعه عکس 35 در 40 میلی متر رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملاً از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، گردی صورت کاملاً مشخص باشد، حداکثر برای 6 ماه اخیر (عکس با گذرنامه و ویزاهای قبلی یکی نباشد.) 3- اصل و ترجمه شناسنامه 4- حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن مالی به زبان انگلیسی و به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در یک روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک. (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر 300 میلیون تومان باشد) 5- گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از 5 روز قبل از روز انگشت نگاری باشد. 6- اصل و ترجمه سند مالکیت 7- اصل و ترجمه مدارک شغلی پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی و آخرین سه فیش حقوقی از محل کار، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و لیست و دفترچه ی بیمه وکلا: پروانه وکالت (هم پروانه ی دفترچه ای و هم پروانه ی یک صفحه ای) مشاغل دولتی:گواهی اشتغال به کار با فرمت قابل قبول سفارت، حکم کارگزینی (در صورت ارائه حکم سال قبل، ارائه گواهی اشتغال به کار با ذکر عدم صدور حکم جدید از سازمان مربوطه الزامی می‌باشد)، آخرین سه فیش حقوقی و نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی و سابقه تامین اجتماعی با مهر سازمان بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه سه فیش آخرحقوقی( اصل و ترجمه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار با فرمت قابل قبول سفارت از شرکت مربوطه به همراه سه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان (حداقل 6ماهه) بیمه و نامه از اتحادیه در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات * در صورتی که آگهی تغییرات مربوط به بیش از سه سال اخیر باشد، ارائه آگهی تغییرات جدید و یا نامه از اداره ثبت مبنی بر ادامه فعالیت شرکت الزامی است. معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی و گواهی اشتغال به کار به همراه سه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان (حداقل 6ماهه) دانش آموزان، دانشجویان: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد. اصل و ترجمه ی قرارداد همکاری مابین مسافر و محل کارش 8- برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی والدین یا با یکی از آن‌ها سفر می کنند رضایتنامه محضری الزامی است. رضایتنامه محضری علاوه بر ترجمه نیاز به تائید دادگستری و امور خارجه دارد. 9- اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانمهای خانه دار. 10- ارائه اصل و ترجمه ی سند طلاق برای مسافرین مطلقه الزامی می باشد. حضور کلیه مسافرین ( به جز افراد زیر 11 سال ) جهت انگشت نگاری در مرکز انگشت نگاری CKGS الزامی میباشد. لازم بذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می‌باشد. *کلیه مدارک مربوط به سفارت اعم از ترجمه ها، پاسپورت، عکس، پرینت و تمکن مالی باید 3 الی 5 روز قبل از روز انگشت نگاری حتما حتما به کانتر مربوطه تحویل داده شود. از هر یک از مسافرین حداقل مبلغ 300.000.000 (سیصد میلیون تومان) ضمانتنامه بانکی اخذ می گردد؛ و در صورت تشخیص مدیریت مجموعه این مبلغ تا 500.000.000 (پانصد میلیون تومان) نیز قابل افزایش می باشد. ضمنا جهت آگاهی شما مسافرین گرامی به استحضار می رساند، در مواجه با آژانس های همکار که مبلغ ضمانتنامه کمی از شما می گیرند بسیار محتاط بوده و اطلاع داشته باشید که هر چه اعتبار آژانس اقدام کننده در سفارت بیشتر باشد به همان میزان مبلغ درخواستی ضمانتنامه از شما مسافر گرامی نیز بیشتر خواهد بود. برای مشاهده پکیج های تور ایتالیا از صفحه [(edit)|تور ایتالیا|#FF0000|22px|bold|http://www.aysham.com/تور-ایتالیا] بازدید کنید. [(img)|1039541911842001B]

دیدگاه کاربران

اطلاعات مهم

شروع قیمت ها از

390 یورو

تاریخ اعتبار

پاییز و زمستان 1400

کشور

ایتالیا

مدت اقامت

تور 3 شب و 4 روز رم